Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny

system oceniania

Podstawa prawna:


 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r.

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 30.04.2007r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z późn. zmianami

 • Rozporządzenie MEN z dn.21.05.2001r. oraz z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół


Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 12.10.2010


§ 1. Przepisy ogólne

 1. Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,

 2. zachowanie ucznia


 1. Ocenianie osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.


 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu stopnia respektowa-nia przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.


4. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry.


§ 2. Cele oceniania


 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie

 2. Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

 3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

 4. Dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

 5. Umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.


§ 3. Wymagania edukacyjne


 1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania.

 2. Wymagania, o których mowa zostały określone w przedmiotowych systemach oceniania.

 3. Obniżenie wymagań i zwolnienie z zajęć regulują przepisy rozporządzenia (MENiS z 7.09.04r - § 6 i § 8)


§ 4. Kryteria oceniania zachowania


 1. Ocena z zachowania ustalana jest w oparciu o następujące kryteria:

  1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

Uczeń : - systematycznie i starannie przygotowuje się do lekcji,

 • systematycznie uczęszcza na lekcje, usprawiedliwia swoją nieobecność,

 • przestrzega ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji

  1. Postępowanie z dobrem społeczności szkolnej.

Uczeń: - szanuje mienie szkolne,

 • dba o czystość pomieszczeń szkolnych.

  1. Dbałość o honor i tradycje szkoły

Uczeń: - chętnie bierze udział w konkursach na terenie szkoły i poza nią

 • bierze aktywny udział w uroczystościach

 • dba o staranny wygląd podczas uroczystości

  1. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

Uczeń: - używa zwrotów grzecznościowych,

- nie używa wulgaryzmów i zwraca uwagę na przejawy wulgaryzmu

  1. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych.

Uczeń: - bezpiecznie zachowuje się w szkole i poza nią

 • przestrzega przepisów ruchu drogowego

 • opiekuje się mniej sprawnym kolegą,

 • reaguje ( zgłasza n-lowi) na przejawy działań niebezpiecznych i agresywnych,

  1. Godne i kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią:

Uczeń : - szanuje godność i dobre imię innych osób,

 • kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią –na wycieczce, autobusie szkolnym itp.

  1. Okazywanie szacunku innym osobom:

Uczeń: - odnosi się z szacunkiem do osób starszych,

 • respektuje polecenia, uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

2. Pochwały i upomnienia odnotowywane są w specjalnym zeszycie znajdującym się w dzienniku lekcyjnym.

3. Na podstawie informacji zawartych w zeszycie, po każdym miesiącu wychowawca klasy dokonuje oceny zachowania ucznia w dzienniku lekcyjnym. Każdy uczeń co miesiąc otrzymuje 3 punkty z każdej kategorii, z czego liczba punktów może wzrosnąć (za pochwały) lub zmniejszyć się ( za upomnienia). W przypadku zachowań agresywnych ( wszczynanie bójek, udział w bójkach, przezywanie, obrażanie innych, używanie wulgaryzmów) – uczeń traci od 2-3punktów.

4. Uczeń , który w ciągu roku otrzyma powyżej 210 punktów zasługuje na miano ucznia wzorowego. Uczeń, który w ciągu roku uzyska mniej niż 40 punktów otrzymuje negatywna ocenę zachowania.

5. Rodzaje nagród i kar oraz zasady ich udzielania określa Statut Szkoły ( § 14)

6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców( prawnych opiekunów) o kryteriach oceny zachowania oraz sposobie i warunkach uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej, któremu ustalono co najmniej dwa razy z rzędu naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8.Ocenę naganną otrzymuje uczeń ,który często : używa wulgarnego słownictwa, ma nieodpowiedni stosunek do nauczycieli i kolegów, niszczy sprzęt szkolny i cudzą własność, przejawia działania niebezpieczne i agresywne, nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, nie przestrzega obowiązujących reguł, pali papierosy, pije alkohol, używa narkotyków, kradnie.


§ 5. Ocenianie bieżące i śródroczne


Oceny ucznia dokonują:

 1. z przedmiotów zgodnych z planem nauczania – nauczyciele prowadzący zajęcia

 2. z zachowania – wychowawca klasy, biorąc pod uwagę opinię klasy i nauczycieli i samoocenę ucznia


I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych zgodnych z planem nauczania


 1. Podczas zajęć edukacyjnych oceniane są:

 1. wiadomości i umiejętności wymagane dla każdego przedmiotu i szczegółowo określone w przedmiotowych systemach oceniania

 2. postawy- zaangażowanie, aktywność, wytrwałość

 3. efekty pracy samodzielnej,

 4. efekty pracy zespołowej,

 5. efekty pracy domowej


 1. Ocena bieżąca może być:

 1. ustna

 2. opisowa

 3. w formie symboli graficznych

 4. wyrażona cyfrą 1-6 (religia)


 1. W dziennikach zajęć lekcyjnych dopuszcza się możliwość oceniania w formie punktów od 1-6 oraz + i – jako połowy punktów. Punktacja ta służy wyłącznie nauczycielom, jako pomoc w konstruowaniu opisowych ocen semestralnych i końcoworocznych.

 2. Na pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły przez rodziców uczniów klasy III, dyrektor może wyrazić zgodę na stosowanie w II semestrze skali ocen obowiązujących w klasach wyższych.

Zasady stopniowego przechodzenia od ocen opisowych do skali 1-6 ustalają nauczyciele w zespołach nauczycielskich.

5. Oceniając ucznia z wychowania fizycznego, zajęć techniczno – plastycznych oraz muzyki bierze się w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.


II. Ocenianie śródroczne z przedmiotów zgodnych z planem nauczania


 1. Ocena śródroczna - oceną opisowa

wyrażoną cyfrą 1-6 (z religii).


 1. W miesiącu styczniu nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w oparciu o zgromadzone informacje o postępach ucznia dokonuje oceny semestralnej.

 2. Ocena ta (wyłączając religię) jest oceną opisową. Ma charakter podsumowująco- zalecający, oprócz informacji o osiągnięciach ucznia zawiera wskazania do dalszej pracy.

 3. Ocena opisowa sporządzana jest na kartach osiągnięć ucznia .

 4. Karta oceny śródrocznej wręczana jest rodzicom.

 5. Wpisu oceny semestralnej do dziennika dokonuje wychowawca klasy, nie później niż do rozpoczęcia zajęć w II semestrze.


III. Ocena zachowania


1. Ocena zachowania może być:

 1. bieżąca – ustna

- opisowa

 1. semestralna – opisowa

 1. Oceny bieżącej dokonać może wychowawca oraz każdy nauczyciel dokonując wpisu w klasowym zeszycie uwag i pochwał.

 2. Wychowawca klasy pod koniec miesiąca podsumowuje zebrane przez ucznia punkty i dokonuje wpisu do dziennika lekcyjnego.

 3. Ocena semestralna zachowania jest oceną opisową. Dokonuje jej wychowawca z uwzględnieniem opinii nauczycieli, uczniów oraz samooceny.

§ 6. Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

i z zachowania.


 1. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (z zastrzeżeniem pkt2) jest oceną opisową. Ma charakter podsumowujący oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 2. Roczna ocena z religii wyrażona jest cyfrą 1-6.

 3. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową ustaloną przez wychowawcę w oparciu o kryteria zachowania, z uwzględnieniem opinii nauczycieli, uczniów i samooceny.

 4. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych opiekunów ) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

5. 1.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego oraz z zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii”.

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, albo „zwolniona”.


§ 7. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania.

 1. Rodzic może się odwołać od rocznej (semestralnej) oceny z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania dziecka składając wniosek do dyrektora szkoły, nie później niż 7 dni od zakończenia zajęć w semestrze lub roku szkolnym.

 2. Dyrektor rozpatruje wniosek - sprawdza jego zasadność i spełnienie warunków odwołania.

  1. Odwołanie zasadne jest wtedy, kiedy z dokumentów wynika, że rodzic nie był informowany o wynikach dziecka oraz jego zachowaniu.

  1. . Warunkiem odwołania się od oceny jest :

 1. wcześniejsze zapoznanie się rodzica z projektem oceny opisowej (w terminie nie wcześniej niż od 7 do 2 dnia przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej w danym semestrze lub roku szkolnym).

 2. zapoznanie się z uzasadnieniem oceny przez nauczyciela.

 3. sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia w obecności rodzica i w terminie z nim uzgodnionym, nie później jednak niż do dnia w którym odbywa się posiedzenie rady pedagogicznej (w przypadku zajęć edukacyjnych)

 4. w przypadku oceny z zachowania - przedstawienie nowych okoliczności, które nie były brane pod uwagę przy ustaleniu tej oceny.

2.3.Wszelkie uzgodnienia pomiędzy nauczycielem a rodzicem są pisemnie dokumentowane i opatrzone podpisami.

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub/i roczna ocena z zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję i nadzoruje przebieg egzaminu sprawdzającego, a w przypadku oceny z zachowania przewodniczy obradom komisji.

4. Od decyzji komisji nie ma odwołania.

5. Nauczyciel religii powiadamia rodzica o przewidywanej ocenie semestralnej i rocznej na 14 dni przed zakończeniem zajęć w I i II semestrze.

Pozostałe warunki poprawiania oceny są takie same.

6. Termin posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej podany zostanie do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie informacji na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz wpisem do dzienniczka.


§ 8. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych


 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z powodu nieusprawiedliwonej nieobecności ucznia rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

- realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki,

- spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą

 1. Tryb i warunki przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określają przepisy rozporządzenia ( §15 i §16)


§ 9. Warunki i sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu


 1. Oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.

 2. Na prośbę rodzica nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

 3. Na wniosek rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana jego rodzicom.

 4. Rodzice informowani są o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu:

- na bieżąco – poprzez wpis do dzienniczka, zeszytu,

- 3 x w ciągu roku – podczas ogólnych zebrań z rodzicami (z zastrzeżeniem prawa do ochrony prywatności),

- na prośbę rodzica w innym terminie, wcześniej uzgodnionym z nauczycielem lub wychowawcą,

- z inicjatywy wychowawcy

 1. Jeżeli wychowawca w porozumieniu z innymi nauczycielami stwierdzi, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej – powiadamia o tym rodzica nie później niż i miesiąc przed zakończeniem zajęć w roku szkolnym.

 2. Wychowawca, nauczyciel decyzje o niepromowaniu ucznia może podjąć na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 3. Rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu przez ucznia klasy na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów ).


§ 10. Przepisy końcowe


 1. Ewaluacja systemu oceniania:

 1. na bieżąco zbierając opinie od uczniów i rodziców,

 2. po pierwszym roku funkcjonowania systemu

 3. po trzecim roku funkcjonowania systemu zbierając opinię od

 • uczniów,

 • rodziców

 • nauczycieli

 1. poprawki i zmiany należy poddać dyskusji


 1. Na początku każdego roku szkolnego dyrektor zapoznaje rodziców , wychowawcy uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.


Wytworzył: Krystyna Kulczyk (8 czerwca 2012)
Opublikował: Daniel Pożoga (15 czerwca 2012, 10:32:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4096

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij