Statut

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W BŁĄDZIMIU

  

 Tekst ujednolicony –

opracowany zgodnie z Uchwałą Nr 6/2011-12

Rady Pedagogicznej z dnia 12.01.2012r.

 

 Rozdział I:  Ogólne informacje o szkole

 

§ 1

 

1.      Typ i nazwa szkoły       -          Szkoła Podstawowa w Błądzimiu

2.      Siedziba szkoły             -          Błądzim

3.      Organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy Lniano , a organem sprawującym nadzór pedagogiczny : Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

4.      Czas trwania nauki w szkole podstawowej wynosi , zgodnie z Ustawą z dnia 8 stycznia 1999r – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego –       3 lata , a świadectwo ukończenia klasy trzeciej uprawnia do kontynuowania nauki w klasie IV szkoły podstawowej.

5.      W szkole utworzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

6.      Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

7.      Do obwodu Szkoły Podstawowej w Błądzimiu należą miejscowości: Błądzim, Leśnictwo Bukowiec, Rykowisko, Ostrowite, Mukrz, Cisiny.

 

Rozdział II :   Cele i zadania szkoły


§ 2


1.      Szkoła realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, kompensacyjne i kulturotwórcze w toku trzyletniego cyklu kształcenia w klasach I-III, a zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają kontynuację nauki w klasach IV- VI szkoły podstawowej.

2.      Swoje cele i zadania szkoła realizuje we współpracy z Radą Rodziców, organizacjami uczniowskimi, instytucjami społeczno-kulturalnymi środowiska lokalnego, organizacjami pozarządowymi, samorządem gminnym oraz sojusznikami szkoły.

3.      Szkoła wyposaża w wiedzę i umiejętności przewidziane w podstawie programowej wychowania  przedszkolnego oraz kształcenia  ogólnego dla sześcioletniej szkoły podstawowej (O, I etap edukacyjny ) oraz zawartymi szczegółowo w Szkolnym Zestawie Programów dopuszczonych przez dyrektora szkoły.

4.       Pracę wychowawczą szkoła realizuje w oparciu o program wychowawczy  szkoły, który uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą  pedagogiczną.

5.      Szkoła jako środowisko wychowawcze realizuje zadania, takie jak:

a)     respektowanie trójwymiarowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń- szkoła- dom rodzinny;

b)     kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata  i w dążeniu do prawdy;     

c)     poszanowanie godności dziecka, zapewnienie mu przyjaznych, bezpiecznych          i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego                           i zespołowego, rozwijanie samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

d)     sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka, koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym;

e)     przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;

f)      kształtowanie nawyku dbania o zdrowie własne i innych ludzi;

g)     przygotowanie uczniów do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, radzenia sobie z samym sobą.

 

6.      Pracę profilaktyczną szkoła realizuje w oparciu o program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska , który uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Program profilaktyczny realizowany jest w trakcie :

a)      zajęć edukacyjnych

b)      zajęć pozalekcyjnych ( koła zainteresowań, wycieczki, imprezy itd.

c)      zajęć świetlicowych

 

7. Oceniania uczniów dokonuje się zgodnie ze Wewnątrzszkolnym  Systemem   Oceniania   (załącznik nr 1)

8.      Szkoła gwarantuje wolność myśli, sumienia i przekonań religijnych.

9.      Aktywnie i twórczo uczestniczy w kulturze i życiu  środowiska.

7.       Stwarza warunki do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.

8.       Uczy czynić wartość z własnego życia i zdrowia. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci oraz kształtuje właściwe postawy wobec środowiska

9.      Rozwija kulturę i sprawność fizyczną, kształtuje nawyki uprawiania sportu, turystyki, wycieczek i innych form aktywnego wypoczynku.

10. Współpracuje z radą rodziców.

11. 1 Szkoła rozpoznaje i zaspakaja indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów oraz indywidualne możliwości psychofizyczne wynikające ze szczególnych uwarunkowań określonych odrębnymi przepisami.

11.2 Udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz przyjętej w szkole procedurą.

12.  Stwarza warunki do nauki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym i obejmuje ich specjalną opieką.

      Na mocy orzeczenia PPP szkoła organizuje dla uczniów niepełnosprawnych nauczanie indywidualne, którego tygodniowy wymiar ustala dyrektor w oparciu o odrębne przepisy.

13.  Zapewnia , w miarę posiadanych środków, pomoc materialną uczniom z rodzin o niskich dochodach w formie zwrotów kosztu ubezpieczenia. Współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w organizowaniu dożywiania uczniów.

14. Zezwala na realizację indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15. Stwarza się warunki do wprowadzania innowacji i  eksperymentów w dziedzinie dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16.  Stwarza warunki do bezpiecznego pobytu w szkole zgodnie z zarządzeniem z obowiązującymi przepisami.

17.  Opiekę  wychowawczą  w poszczególnych oddziałach pełni wyznaczony przez dyrektora nauczyciel – wychowawca. Pracę wychowawczą sprawuje jeden wychowawca przez cały tok nauczania .

18.  Na wniosek  rodziców lub wychowawcy, dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy. Zmiana może nastąpić tylko jeżeli wniosek był w pełni uzasadniony.

19.  Dla uczniów  zakwalifikowanych do zajęć gimnastyki korekcyjnej ,  organizuje się takie ćwiczenia  w miarę posiadanych na ten cel środków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

20.  Dla uczniów , u których została stwierdzona wada wymowy organizuje się  zajęcia logopedyczne, w miarę posiadanych na ten cel środków.

21. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. W tym zakresie:

      1)  Rodzice mają prawo:

a)     wymagać wysokiego poziomu nauczania dla swoich dzieci;

b)     uzyskać w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce;

c)     wymagać właściwego traktowania swoich dzieci;

d)     oczekiwać i uzyskiwać pomoc dla dzieci mających trudności w nauce i sprawiających trudności wychowawcze;

e)     wyrażać i przekazywać opinie na temat pracy szkoły organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny

      2)  Rodzice mają obowiązek:

a)     zapewnić możliwość zdobycia wykształcenia swoim dzieciom;

b)     sprawdzać czy dziecko systematycznie uczęszcza na zajęcia;

c)     interesować się postępami osiąganymi przez swoje dzieci;

d)     dbać o zdrowie i właściwy rozwój fizyczny i intelektualny swoich dzieci.

     3)  W zakresie współpracy z rodzicami nauczyciele maja obowiązek:

a)     informowania i udzielania rodzicom w każdym czasie informacji i porad w sprawach osiąganych wyników nauczanie i zachowania oraz innych problemach swoich dzieci;

b)      informowania na początku każdego roku szkolnego rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania ,sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana ocenie klasyfikacyjnej,

c)     informowania o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i szkole;

d)     informowania o otrzymanych przez ucznia nagrodach i karach;

e)     o popełnianych przez ucznia przewinieniach informowanie rodziców telefonicznie lub wpisem w dzienniczku;

f)      Uzgadniania możliwości promowania ucznia klasy pierwszej i  drugiej w ciągu roku szkolnego do klasy programowo wyższej,

g)     wychowawca klasy zobowiązany jest do spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze przynajmniej 3 razy w roku w ramach zebrań ogólnoklasowych oraz w  razie potrzeb z zainteresowanymi rodzicami, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

h)     Informować  rodziców lub prawnych opiekunów dziecka o przewidywanej ocenie niedostatecznej z religii

22. 1 Szkoła diagnozuje możliwości rozwojowe oraz poziom wiedzy i umiejętności uczniów.

2. Wyniki diagnozy wykorzystuje się do poprawy efektów kształcenia

 

Rozdział III:  Organy szkoły


§ 3


 1.Organami szkoły są:

        dyrektor szkoły

        rada pedagogiczna

        rada rodziców

        samorząd uczniowski

 

2. Kompetencje dyrektora szkoły

 1) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz (UoSO art.39 pkt 1, KN art.7)

2) Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole (UoSO art.35,39 pkt 2)

3) Organizuje powstanie rady szkoły I kadencji (UoSO art.51)

4) Zawiadamia niezwłocznie o wstrzymaniu uchwały rady organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego (UoSO art.41)

    5)  Wyraża zgodę lub nie na działanie w szkole stowarzyszeń i organizacji o charakterze wychowawczym ( UoSO art.56)

6)  Powierza i odwołuje ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska  kierowniczego w szkole (UoSO art.37 , 42)

7) Opracowuje arkusz organizacyjny szkoły (Statut Ramowy & 13)

8) Decyduje o pięcio lub sześciodniowym tygodniu pracy po zaciągnięciu   opinii rady szkoły,

9) Układa tygodniowy rozkład zajęć .

10) Przydziela nauczycielom stałe i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych (UoSO art.41)

11) Przygotowuje projekty planów pracy.

12) Przekazuje uchwałą rady pedagogicznej kuratorowi oświaty w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych(UoSO art.41, 50 .)

13) Organizuje zajęcia pozalekcyjne i nadobowiązkowe (UoSO art.50)

14) Występuje z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły (UoSO art.39 pkt 2a)

15) Podejmuje decyzję w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły (UoSO art.16)

16) Podejmuje decyzję o indywidualnym programie lub toku nauki oraz wyznaczeniu nauczyciela opiekującego się uczniem realizującym indywidualny program lub tok nauki

17) Wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego w ostatnim tygodniu ferii letnich.

18) Powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego.

19) Organizuje doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkole.(UoSO art.41)

20) Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji zadań i doskonaleniu zawodowym (KN art7)

21) Sprawuje nadzór pedagogiczny (UoSO art.35 ust.4,)

22) Organizuje i planuje nadzór pedagogiczny w szkole w danym roku szkolnym.

23) Zapewnia prawidłowy przebieg stażu.

24) Wyznacza opiekana stażu nauczycielom ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego.(KN art.9c)

25) Ustala ocenę dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego (KN art9c)

26) Powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego(KN art.9g)

27) Nadaje stopień nauczyciela kontraktowego po uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej (KN art.9b)

28) Inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie  jakości pracy szkoły i nowatorstwa pedagogicznego

29) Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania ich oceny pracy

30) Dokonuje oceny pracy nauczycieli (KN art.6a)

31) Opracowuje plan finansowy szkoły (UoSO art.41

32) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę finansową.

33) Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Decyduje w sprawach :

a)      zatrudniania i zwalniania

b)      przyznawania nagród i kar oraz wymierzania kar porządkowych

c)      występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń i nagród oraz innych wyróżnień (UoSO art.39 pkt3)

34) W wykonywaniu swych zadań współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim (UoSO art.39 pkt.4)

35) Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły (art.22b UoSO)

36) Wyraża zgodę na realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą.

37)   Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.

38) Powołuje komisje, których skład i zakres obowiązków określa w drodze zarządzenia.

39)  Wprowadza w drodze zarządzeń instrukcje, regulaminy i procedury.

 

 

3. Kompetencje rady pedagogicznej

1.      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy ( art. 41 ust1 UoSO):

a) Zatwierdzanie planów pracy szkoły.

b) Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

c) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły

d) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły oraz:

e) Ustalenie regulaminu swojej działalności ( art.43 ust.2 UoSO)

    2.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności (art. 41 ust 2):

       a) Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć  lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b) Projekt planu finansowego szkoły,

c) Wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d) Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 3. Rada Pedagogiczna opiniuje również:

a)     Kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole, gdy konkurs nie wyłonił kandydata  albo do konkursu nikt się nie zgłosił ( art. 36a ust.4 UoSO)

b)     Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły (art.36a ust 14UoSo)

c)     Wniosek o indywidualny program lub tok nauki (art. 66 UoSO oraz §6 rozp. MENiS z dn.  19 grudnia 2001r w sprawie warunków i trybu  udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki)

d)     Wybrany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub nauczania, włączony do  szkolnego zestawu programów (art. 22 a ust 2 UoSO)

e)     Działanie w szkole stowarzyszeń i organizacji o charakterze wychowawczym (art. 52 ust 2UoSO)

f)      Program wychowawczy i program profilaktyki (art.54 ust2 UoSO)

g)     W sprawie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania   ( §2 ust.6 rozporz. z dnia 12 lutego 2002r.w/s. ramowych planów nauczania)

 

4.   Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian (art. 42 ust 1 UoSO)

 5.  Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze    stanowiska dyrektora  w szkole. (art. 42 ust2 UoSO)

6.  Rada Pedagogiczna w ramach swojej działalności:

a)     Dokonuje analizy osiągnięć ucznia niepełnosprawnego co do przedłużenia okresu nauki na każdym etapie kształcenia co najmniej o jeden rok. ( §3 ust.7 rozporz. z dnia 12 lutego 2002r.w/s. ramowych planów nauczania);

b)     Rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców, dotyczące wszystkich spraw szkoły;

c) Rozpatruje skierowane do niej wnioski i opinie samorządu szkolnego dotyczące wszystkich spraw szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia;

d)    Może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności;

e)     Może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego;

f)      Deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym, rozpatrującym odwołanie od oceny nauczyciela.

g)     Zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.

h)    W porozumieniu z dyrektorem ustala dodatkowe dni wolne od zajęć                                ( §5 ust 1 rozp. z dn. 18 kwietnia 2002r. ws organizacji roku szkolnego)

i)      Zatwierdza wewnętrzne regulaminy i procedury dotyczące spraw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

1.      4.Kompetencje rady rodziców

          4.1. W szkole i placówce działa rada rodziców, stanowiąca  reprezentację rodziców uczniów.(UoSO art. 53 ust1)

          4.2. W skład rad rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

            (art. 53 ust 2 pkt1)

        4. 3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic ( art. 53 ust.3)

        4. 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności (art. 53 ust.4)

        4. 5.Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów  szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. (UoSO art. 54 ust 1)

      4. 6. Szczegółowe kompetencje rady rodziców określa Ustawa o Systemie Oświaty - art. 54 ust 2 pkt1-8

    

 5. Kompetencje samorządu uczniowskiego

1)  Uchwala swój regulamin przez ogół uczniów (UoSO art.55)

2)  Może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w sprawach szkoły szczególnie dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów , takich jak (UoSO art.55 pkt5) :

a)     prawo do zapoznawania się z programami nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

b)     prawo do jawnej , umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c)     prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;

d)     prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

e)     prawo organizowania działalności kulturalno-oświatowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

 

6. Zasady współpracy i tryb wyboru członków  określają regulaminy działania   rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego

 

7.  Zasady współdziałania organów szkoły:

  1)  Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania powinny być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.

2)  Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do rozwiązywania problemów szkoły, proponując swoje rozwiązania, wyrażając opinie lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

   3) Organ szkoły może zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebranie przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

 

8.      Jeżeli w szkole zaistnieje sytuacja konfliktowa, tryb jej rozwiązywania  jest następujący:

1) Konflikt między uczniami rozwiązuje rada klasy, samorząd uczniowski oraz wychowawca klasy,

     2) Konflikt między uczniem a nauczycielem na wniosek rodziców ucznia rozpatruje kolejno: wychowawca, dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną, rada pedagogiczna w porozumieniu z radą rodziców

          3) Konflikt pomiędzy nauczycielami (pracownikami szkoły) na pisemny  wniosek zainteresowanego pracownika rozpatruje otrzymujący skargę (dyrektor, przedstawiciel związków zawodowych) a następnie doraźnie powołana komisja, w skład której wchodzą dyrektor, przedstawiciele rady pedagogicznej, związków zawodowych oraz rady rodziców.

         4) Konflikt nauczyciel- dyrektor, pracownik- dyrektor na wniosek zainteresowanego po 1 przedstawicielu rady pedagogicznej i związków zawodowych.

       9. Każdą sytuację konfliktową strony powinny najpierw postarać się rozwiązać  polubownie. Jeżeli konflikt nie zostanie rozwiązany wewnątrz szkoły lub rozstrzygnięcie  nie satysfakcjonuje powoda przysługuje mu prawo odwołania się do organu prowadzącego szkołę.

       10. Spory kompetencyjne między organami szkoły rozstrzyga komisja statutowa, w skład której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu. Samorząd uczniowski reprezentowany jest przez opiekuna.

        11. Komisja statutowa wydaje swoje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków. Rozstrzygnięcia jej są ostateczne.

        12. Sprawy pod obrady Komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono.

        13. Organ, którego winę Komisja ustaliła, musi naprawić skutki swego działania w ciągu 3 miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez Komisję.

   

Rozdział IV: Organizacja szkoły

 § 4


1.      1) Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział – klasa złożona z uczniów , którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

        2) Liczba uczniów w oddziale powinna być dostosowana do warunków   lokalowych szkoły , jednak nie może być wyższa niż 28 dzieci.

         3) W przypadku klas nie przekraczających 13 uczniów dopuszcza się łączenie oddziałów, z tym że po połączeniu oddział nie powinien przekroczyć 26 uczniów.

       2. 1) W szkole mogą być tworzone oddziały integracyjne.

           2) Liczba uczniów w oddziale integracyjnym  powinna wynosić od 15 do  20,  w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

      3. 1) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze , zajęcia logopedyczne i gimnastyki  korekcyjnej oraz koła zainteresowań, koła przedmiotowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe i inne zajęcia nadobowiązkowe oraz wycieczki i wyjazdy (np. .zielone szkoły i inne formy wyjazdowe) mogą być prowadzone poza  systemem klasowo-lekcyjnym w grupach i między- klasowych oraz międzyszkolnych.

        2) Liczba uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych , gimnastyki  korekcyjnej, zajęć logopedycznych, kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć rekreacyjno -sportowych oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły określają odrębne przepisy.


§ 4 A


1.      W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

2.      Celem oddziału przedszkolnego jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym tak, aby przygotować je do podjęcia nauki w szkole.

3.      Organami oddziału przedszkolnego są:

1)  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błądzimiu, który kieruje bieżacą  działalnością oddziału przedszkolnego i reprezentuje go na zewnątrz;

2) Nauczyciele oddziału przedszkolnego wchodzą w skład Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Błądzimiu i obowiązują ich jej przepisy i postanowienia;

3)  Przedstawiciele rady oddziałowej oddziału przedszkolnego wchodzą w skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Błądzimiu. 

4.      Szczegółową organizację wychowania i opieki w oddziale przedszkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora.

5.      Liczbę oddziałów określa organ prowadzący z zachowaniem zasady, iż liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.

6.      Godzina zajęć trwa 60 minut, z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących organizacji zajęć dodatkowych.

7.      Czas trwania zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci z zachowaniem zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej.

8.      Organizację pracy oddziału określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela oddziału przedszkolnego

9.      Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni przypadających w terminach przerw przewidzianych w organizacji roku szkolnego.

10. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej 5 godzin dziennie.

11. W oddziale przedszkolnym mogą zostać zorganizowane zajęcia dodatkowe:

1) Zajęcia dodatkowe organizuje dyrektor na wniosek rodziców.

2)  Zajęcia dodatkowe organizuje się pod warunkiem, że przynajmniej ¾ rodziców wychowanków danego oddziału deklaruje udział swoich dzieci.

3) Podczas zajęć dodatkowych prowadzonych przez osobę niezatrudnioną w oddziale przedszkolnym opiekę nad wychowankami sprawuje nauczyciel/wychowawca oddziału przedszkolnego.

    12. Prawa o obowiązki rodziców wychowanków oddziału przedszkolnego:

      1. Rodzice wychowanków oddziału przedszkolnego mają prawo do:

a)     Systematycznej informacji o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale przedszkolnym, zapoznawania ich z podstawa programową i włączania się do kształtowania u dziecka określonych wiadomości i umiejętności;

b)     Zaznajamiania ich z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka- wynikami diagnozy przedszkolnej;

c)     Rzetelnej informacji o sukcesach i kłopotach dziecka, a także włączania ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzeniu trudności na jakie napotykają;

d)     Współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego ( wspólne organizowanie wycieczek, uroczystości) oraz wyrażania opinii o jego pracy;

e)     Właściwego traktowania ich dzieci;

f)      Obserwowania własnego dziecka na tle grupy, o ile wymaga tego sytuacja.

      2.  Rodzice wychowanków oddziału przedszkolnego mają obowiązek:

a)     Przyprowadzać i odbierać dziecko z oddziału przedszkolnego o wyznaczonych godzinach pracy oddziału oraz  niezwłocznego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez nauczyciela choroby ;

b)     Udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;

c)     Zapewnienie dzieciom regularnego uczęszczania na zajęcia;

d)     Kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

e)     Interesować się postępami osiąganymi przez swoje dzieci.

13. W niektórych przypadkach tj. praca zawodowa rodziców, choroba rodzica, wyjazd rodzica lub inny ważny powód -rodzic może udzielić upoważnienia do odbioru dziecka przez inną wyznaczoną przez niego osobę.

 14. Upoważnienie określone w ust 13:

1)     ma formę pisemną,

2)     w przypadku pracy zawodowej rodziców udzielane jest tylko osobie pełnoletniej, w pozostałych przypadkach może być udzielone innej osobie, która ukończyła 13 rok życia i jest w stanie zapewnić wychowankowi pełne bezpieczeństwo.

3)     osobie niepełnoletniej, która ukończyła 13 rok życia udzielane jest na jeden dzień.

15. Zasady odbioru dzieci dojeżdżających określa Regulamin dowozu uczniów.

16. Współdziałanie z rodzicami odbywa się w następujących formach:

1)     zebrań rodziców z nauczycielem prowadzącym  oddział, innymi nauczycielami, specjalistami i dyrektorem;

2)     konsultacji i rozmów indywidualnych z nauczycielami, specjalistami i dyrektorem;

3)     porad , konsultacji, warsztatów i szkoleń realizowanych w ramach udzielania rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4)     zapraszania rodziców na zajęcia wychowawczo-dydaktyczne;

5)     organizowania uroczystości.

17. Prawa i obowiązki wychowanków oddziału przedszkolnego:

 

1)     Dziecko ma prawo do:

a)     właściwego zorganizowania procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego,

b)     podmiotowego i życzliwego traktowania,

c)     spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

d)     akceptacji takim jakie jest, poszanowania godności osobistej,

e)     własnego tempa rozwoju,

f)      kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,

g)     zabawy i wyboru towarzysza zabaw,

h)     wszelkich innych praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka, Konstytucji i innych dokumentów nadrzędnych.

 

2)     Dziecko ma obowiązek:

a)     nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce,

b)     sprzątać po zabawie miejsce zabawy,

c)     dzielić się zabawkami z rówieśnikami,

d)     szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów,

e)     nie oddalać się od grupy i zachować bezpieczeństwo w szkole, na wycieczce, na spacerze, podczas wspólnej zabawy

f)      przestrzegać zasad higieny osobistej,

g)     zgłaszać niedyspozycje zdrowotne

 

18. Zasady przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego określa Regulamin przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Błądzimiu.


§ 5


1.      Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć wynikających z  arkusza organizacyjnego , ustala dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej.

2.      Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone w planie nauczania, natomiast szczegółowy rozkład dzienny  i czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w tych klasach ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

3.      Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a zajęć specjalistycznych tj. zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i socjoterapeutyczne- 60 minut.

4.      W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.


 § 6


1.      Dla uczniów , którzy muszą przebywać dłużej  w szkole w szkole ze względu na organizację dojazdu do szkoły organizuję się opiekę w ramach zajęć świetlicowych.

2.      Świetlica prowadzi zajęcia według własnego rocznego planu pracy.

3.      Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom dojeżdżającym autobusem szkolnym opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

4.      Do zadań świetlicy należy:

a)     organizowanie pomocy w nauce,

b)     organizowanie gier i zabaw w pomieszczeniu i na zewnątrz,

c)      ujawnianie i rozwijanie zainteresowań,

d)      upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości.

5.      Do zadań opiekuna świetlicy należy:

a)      odbiór dzieci wysiadających z autobusu

b)      odprowadzanie dzieci dojeżdżających do autobusu i opieka nad nimi do chwili kiedy wszystkie dzieci znajdą się w autobusie,

c)     kontrola liczebności dzieci,

 sprawowanie opieki nad dziećmi, czuwanie nad ich bezpieczeństwem

d)     realizowanie zadań wynikających z rocznego planu pracy

6.      Nauczyciel świetlicy może zezwolić uczniowi na powrót do domu innym środkiem transportu niż autobus szkolny tylko pod opieką dorosłych i gdy wcześniej otrzyma od rodzica pisemną prośbę o zwolnienie dziecka. Na  prośbę ustną może przekazać dziecko wyłącznie rodzicowi.

7.      W uzasadnionych przypadkach w świetlicy szkolnej na wniosek rodziców mogą przebywać uczniowie nie dojeżdżający.                              


§ 7


1.      W szkole działa biblioteka szkolna, która jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2.      Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

3.      Godziny pracy biblioteki są tak ustalone, aby umożliwić dostęp jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4.      Zadania nauczyciela biblioteki:

a)   Udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych czytelnikom indywidualnym i zbiorowym z wypożyczali oraz czytelni.

b)  Propagowanie zbiorów bibliotecznych oraz czytelnictwa.

c)   Organizowanie różnych form czytelnictwa

d)  Współpraca z bibliotekami pozaszkolnymi.

e)   Udzielanie porad czytelnikom.

f)    Przygotowanie wniosków i materiałów do analizy czytelnictwa na zebranie rady pedagogicznej.

g)   Planowanie pracy biblioteki, prowadzenie ewidencji zajęć, opracowywanie sprawozdawczości.

h)  Gromadzenie zbiorów (stałe uzupełnianie i selekcjonowanie).

i)    Troska o zabezpieczenie i konserwację księgozbioru.

j)    Ewidencja zbiorów, ich wycena, inwentaryzacja, odpisywanie ubytków.

k)  Opracowywanie biblioteczne zbiorów.

l)    Organizacja udostępniania zbiorów, prowadzenie kontroli wypożyczeń, kontrola odwiedzin w czytelni.

m)     Właściwe urządzenie  i wykorzystanie pomieszczeń bibliotecznych oraz troska o estetykę wnętrza biblioteki.

n)  Protokólarne przejęcie biblioteki od poprzednika lub przekazanie następcy w sposób określony obowiązującymi przepisami, udział w inwentaryzacji zbiorów.


§ 8


 1.      Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy zawarte w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.      Rok szkolny podzielony jest na 2 semestry. Pierwszy semestr trwa od pierwszego dnia zajęć w danym roku szkolnym do rozpoczęcia ferii zimowych, drugi – do zakończenia zajęć w danym roku szkolnym

3.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku  szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania , planu finansowego szkoły - do dnia 10 maja każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 20 maja danego roku.

4.      W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności  liczbę  pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin edukacyjnych  finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

5.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy , ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.


 § 9


 1.      Do realizacji celów statutowych szkoła posiada klasy, pracownie, bibliotekę z czytelnią, stołówkę, mini  salę gimnastyczną, dziedziniec szkolny- boisko.

 

Rozdział V: Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły


§ 10


 1.      W szkole zatrudnia się nauczycieli i innych pracowników obsługi ( w miarę przydzielonych środków finansowych).

2.      Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

3.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną , wychowawczą, opiekuńczą i profilaktyczną i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

  1)  Nauczyciel realizuje następujące zadania: ( dotyczy nauczycieli klas 0-3)

a)     Realizuje program kształcenia, wychowania ,opieki i profilaktyki z zakresu powierzonych przedmiotów, klasach i zespołach zawartych w podstawie kształcenia ogólnego i programach nauczania zawartych w szkolnym zestawie programów,  osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programie i planie pracy szkoły,.

b)     Wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskuje o jego wzbogacenie i modernizację do organów kierowniczych szkoły.

c)     Wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.

d)     Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.

e)     Bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów, zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania.

f)      Informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję a także rade pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów.

g)     informuje rodziców o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych (religia,)

h)     bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego  organizowanego w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę , zgodnie z Planem Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli.

i)       prowadzi prawidłowo dokumentacje pedagogiczną przedmiotu lub innych zajęć , za prowadzenie których jest odpowiedzialny.

         

          2)  Nauczyciel posiada następujące uprawnienia:

a)     Decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych swego przedmiotu.

b)     Decyduje w sprawie wyboru programu dla danej klasy do swego przedmiotu.

c)     Jeżeli prowadzi koło zainteresowań , przedmiotowe , zespół wyrównawczy lub innego rodzaju zajęcia pozalekcyjne – decyduje o treści programu, koła , zespołu.

d)     Decyduje o ocenie bieżącej , semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów.

e)     Ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

 

                3)  Nauczyciel odpowiada:

           a) Służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za :

-         poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosowanie do realizowanego programu i warunków w jakich działał.

-         stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

           b) Służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

-         tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, wycieczkach i w czasie mu przydzielonych dyżurów.

-         nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru.

-         zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikających z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

 

§ 11

       1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.      Formy spełniania zadań nauczyciele wychowawcy powinni dostosować do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiska.

4.      Wychowawca realizuje następujące zadania:

   1)  Programuje i organizuje proces wychowania w zespole, a w  szczególności:

a)     Tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie;

b)     Rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole a także między wychowankami a społecznością szkoły. Jeżeli nie uda mu się rozwiązać konfliktu, wnosi wniosek o pomoc do rady pedagogicznej, która zapoznaje się ze sprawą i wydaje decyzję w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku. Decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna.

c)     Przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność zespołu – przekształca klasę (zespół) w grupę samowychowania i samorządności.

2) Współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie (grupie), koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami.

  3) Ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy.

4)  Współdziała z pedagogiem, psychologiem lub innymi komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców.

5)  Prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa szkolne oraz inne).

6)  Przynajmniej 3 razy w roku organizuje spotkania z wszystkimi  rodzicami wychowanków oraz w razie potrzeb indywidualne spotkania, w celu wymiany informacji o wynikach nauczania i zachowania.

7) Porozumiewa się z rodzicami ucznia oraz PPP w sprawie pozostawienia ucznia na drugi rok w tej samej klasie.

 

5. Wychowawca posiada następujące uprawnienia:

1)    Współpracuje z samorządem klasy, z rodzicami uczniów w programowaniu i planowaniu działań wychowawczych na dany rok szkolny lub dłuższe okresy.

2)    Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od  kierownictwa szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę.

3)   Dokonuje oceny zachowania swoich wychowanków

4)    Ma prawo ustanowić przy współpracy z klasową radą rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

5)    Ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychologiczno-społecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i kierownictwa szkoły.

 

 6. Wychowawca odpowiada identycznie jak każdy nauczyciel a ponad to:

        1) Służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowania w swojej klasie (grupie).

               2) Za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

      3)  Za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich  wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej i społeczno-wychowawczej.

            4)  Za prawidłowość  dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.


 § 12


  1.  Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:

a)     Wybór  zestawu programów nauczania dla danego oddziału z uwzględnieniem możliwości rozwoju uczniów oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;

b)     Zapoznawanie się z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi uczniów oraz zespołowe ich rozwiązywanie;

c)     Współpraca w celu ułatwienia uczniom osiągnięcia sukcesu;

d)     Diagnozowanie i usprawnianie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego;

e)     Ustalanie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do zespołu klasowego oraz pojedynczych uczniów;

f)      Zespołowe organizacja i udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach i uroczystościach;

g)     Doskonalenie swojej pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, opracowanie narzędzi  badawczych ;

h)     Analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów;

i)       Porozumiewanie się z zespołem rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i organizacji czasu wolnego uczniów oraz wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń dla optymalnego rozwoju uczniów.

      2.  Zespół ma prawo do :

a)     wnioskowania i opiniowania rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału w 3 – letnim cyklu kształcenia;

b)     wnioskować do wychowawcy w sprawie porozumienia się z rodzicami (prawnymi opiekunami dziecka) co do kierowania uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej, ustalania indywidualnych programów;

c)     wnioskowania wiążącego wychowawcę klasy i rady pedagogicznej w sprawach pedagogicznych i opiekuńczych.

 3. Ustala się , iż w ciągu roku szkolnego winny się odbyć co najmniej trzy spotkania zespołu.

      4. Informację o posiedzeniu zespołu odnotowuje się w dokumentacji wychowawcy klasy.

      5. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy.


 § 12 A


 1. W szkole oraz oddziale przedszkolnym powoływane są zespoły do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowi, u którego stwierdza się , że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

2. Zespół powołuje dyrektor i wyznacza osobę koordynująca pracą zespołu.

3. Do zadań zespołu należy:

1)     Ustalenie zakresu , w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz szczególne uzdolnienia

2)     Określenie zalecanych form , sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psycho-fizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię poradni także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii.

3)     Opracowanie dla ucznia, z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planu działań wspierających. Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań wspierających

4)     Założenie i prowadzenie dla uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną karty indywidualnych potrzeb ucznia.

5)     Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zawierającego między innymi działania wspierające rodziców ucznia oraz w zależności od potrzeb zakres współdziałania z poradniami., placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

6)     Dokonywanie oceny efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniowi. Ocena dokonywana jest:

a) po zakończeniu okresu udzielania danej formy pomocy,

b) po zakończeniu I semestru;

c) do 30 kwietnia

c) w innym terminie niż wskazany w ust 6 pkt. a na wniosek rodziców ucznia, nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub specjalistyczne.

4. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż 3 razy w ciągu roku.

5. Ramowy tematyka spotkań zespołu to w szczególności:

1)     opracowanie karty indywidualnych potrzeb ucznia  lub indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego

2)     ocena efektywności podejmowanych działań

6.  Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach  kryzysowych

7. Osoba koordynująca pracą zespołu:

1)     zwołuje posiedzenia zespołu

2)     informuje dyrektora o posiedzeniu zespołu,

3)     konsultuje z  dyrektorem potrzebę zaproszenia na posiedzenie zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4)     po każdym posiedzeniu przedstawia dyrektorowi kartę indywidualnych potrzeb ucznia. § 13


 1.      Pracowników niepedagogicznych Szkoły zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem prawa pracy – dyrektor Szkoły.

2.      Zakresy obowiązków pracowników, a także ich odpowiedzialność, ustala dyrektor szkoły.

3.      Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych oblicza się na podstawie odrębnych przepisów.

 

Rozdział VI:  Uczniowie


§ 14Nagrody i kary:

 

1.      Społeczność szkolna nagradza ucznia za:

a)     rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły

b)     wzorową  postawę

c)     znaczne osiągnięcia

d)     dzielność i odwagę.

 

2.Wobec uczniów stosuje się następujące nagrody:

a)     pochwała wychowawcy klasy;

b)     pochwała dyrektora wobec uczniów całej szkoły

c)     dyplom za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie

d)     list pochwalny do rodziców lub opiekunów;

e)     nagrodę rzeczową (książka, inny upominek )

   3.  Za lekceważący stosunek do nauki i innych obowiązków szkolnych, niszczenie mienia, naruszanie porządku, stwarzanie zagrożenia dla zdrowia i życia innych, brak kultury osobistej , a także brak poszanowania godności innych uczeń może być ukarany:

a)     upomnieniem wychowawcy lub innego nauczyciela,

b)     upomnieniem dyrektora,

c)     ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o jego negatywnym zachowaniu,

d)     czasowym zawieszeniem w wybranych lub wszystkich prawach uczniowskich

4. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą.

5. Od kary udzielonej przez wychowawcę rodzice ucznia mogą odwołać się do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od daty otrzymania kary. Dyrektor szkoły po zbadaniu sprawy, wydaje decyzję w ciągu 14 dni . Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

6. Od kary udzielonej przez dyrektora szkoły rodzice ucznia mogą odwołać się do rady rodziców i rady pedagogicznej w ciągu 7 dni od daty otrzymania kary. Zespół po zbadaniu sprawy, wydaje decyzję w ciągu 14 dni od daty otrzymania odwołania. Decyzja ta jest ostateczna. .

7. Obowiązkiem szkoły jest informowanie rodziców lub prawnych opiekunów o przyznanej nagrodzie lub  zastosowanej karze.

 

§ 15

 

Prawa i obowiązki ucznia:

1. W zakresie poszanowania godności:

a) Uczeń ma prawo do:

-         poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz własności osobistej,

-         rzetelnej, sprawiedliwej i umotywowanej oceny,

-         prywatności,

-         wyrażania i obrony swego zdania opartego na faktach i argumentach,

-         traktowania na równi z innymi,

-         wyznawania własnej religii.

 

    b) Uczeń ma obowiązek:

-         szanować godność osobistą, dobre imię i własność innych,

-         nie lekceważyć innych,

-         odnosić się z szacunkiem do osób starszych

2. W zakresie kultury osobistej

  a) Uczeń ma prawo do:

-         używania wobec niego zwrotów grzecznościowych,

-         ubierania się według własnego gustu, stosownie do sytuacji ( dyskoteka, wycieczka)

   b) Uczeń ma obowiązek:

-         używać zwrotów grzecznościowych w stosunku do innych,

-         nie lekceważyć poleceń i uwag dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

-         kulturalnie zachowywać się w szkole, na wycieczkach , na ulicy, w autobusie szkolnym,

-         przychodzić w odpowiednim stroju na uroczystości szkolne, tj. biała bluzka typu koszulowego, czarne lub granatowe spodnie lub spódniczka, z tkaniny innej niż jeans.

-         nosić do szkoły ubiór, który powinien być czysty i schludny.

           -        zwracać uwagę na przejawy brutalności, wulgarności kolegów

3. W zakresie poszanowania mienia szkolnego:

    a) Uczeń ma prawo do:

-         korzystania pod opieką nauczyciela z pomieszczeń szkolnych, sprzętu sportowo- rekreacyjnego oraz pomocy dydaktycznych

    b) Uczeń ma obowiązek:

-         dbać o czystość pomieszczeń szkolnych,

-         dbać o sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne,

-         informować nauczycieli, dyrektora i innych pracowników szkoły o niszczeniu mienia przez innych

4. W zakresie uczenia się – nauczania:

     a) Uczeń ma prawo do:

-         sprawiedliwej i umotywowanej oceny,

-         znajomości kryteriów i zasad jakie stosuje przy ocenianiu nauczyciel,

-         objaśnienia przez wychowawcę, nauczyciela  niektórych aspektów planu wychowawczego, wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu oceniania,

-         zgłoszenia z uzasadnionych przyczyn nie przygotowania do lekcji,

-         nauki w dobrych warunkach,

-         dodatkowej pomocy nauczyciela w związku z trudnościami szkolnymi

-         reprezentowania szkoły w konkursach,

-         uczestniczenia w kołach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych

-         wakacji, ferii i przerw świątecznych bez pracy domowej.

    b) Uczeń ma obowiązek:

-         brać aktywny udział w lekcji,

-         przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,

-         uzupełnić braki wynikające z nieobecności w szkole,

-         systematycznie uczęszczać na lekcje i usprawiedliwiać swoją nieobecność wpisem do dzienniczka, zeszytu informacyjnego w terminie 3 dni od dnia powrotu do szkoły,

-         nosić przybory szkolne, dzienniczek,

-         pozostawiać swoje miejsce pracy w ładzie i porządku,

-         systematycznie i starannie wykonywać pracę domową.

5. W zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

    a) Uczeń ma prawo:

-         do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji,

-         do bezpiecznej organizacji wycieczek,

-         w przypadku złego samopoczucia, być zwolnionym z lekcji za powiadomieniem rodziców

   b)  Uczeń ma obowiązek:

-         bezpiecznie zachowywać się w szkole i poza nią,

-         przestrzegać przepisów ruchu drogowego

-         dbać o zdrowie i higienę,

-         opiekować się mniej sprawnym kolegą, koleżanką,

-         zgłaszać nauczycielom działania agresywne i niebezpieczne  mające miejsce na terenie szkoły i poza nią,

-         podczas choroby przebywać w domu.

6. 1. Uczniowie nie przynoszą do szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, z zastrzeżeniem pkt.2

    2. W wyjątkowych sytuacjach, potwierdzonych pisemna prośbą rodziców,  uczeń może posiadać w szkole telefon komórkowy.

    3.W przypadku kiedy uczeń ma telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne a nie posiada pisemnej prośby rodzica, zostaje ono przekazane do depozytu do dyrektora szkoły.

     4.Urządzenie, telefon z depozytu odbiera rodzic.

     5.Szkoła w żadnym z wymienionych przypadków nie ponosi odpowiedzialności za utracony lub zniszczony telefon, urządzenie.

7. Szkoła upowszechnia wiedzę o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia poprzez prowadzenie zajęć na powyższy temat a także poprzez udostępnianie tych informacji w formie pisemnej w miejscach ogólnodostępnych.

                                           

§ 16

 

Zasady rekrutacji uczniów

      1. Do klasy pierwszej przyjmowani są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, które   w osiągnęły dojrzałość szkolną (na podstawie wniosku rodziców, za zgodą poradni psychologiczno-pedagogicznej).

2.      Do szkoły przyjmowani są z urzędu dzieci, które zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz na prośbę rodziców -dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, o ile w danej klasie są wolne miejsca.

3.      Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy niższej szkoły publicznej lub niepublicznej tego samego typu.

4.       Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zgodnie z regulaminem przyjęć do oddziału zerowego - załącznik 2

 

                                                         § 17

 

Warunki bezpiecznego pobytu ucznia w szkole

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo pobytu i ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej

1. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiadają nauczyciele prowadzący dane zajęcie.

2. Każdy nauczyciel musi systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi zajęcia. Dostrzeżone zagrożenie musi albo sam usunąć, albo niezwłocznie zgłosić kierownictwu szkoły. Szczególnie groźne są : pęknięte i rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty i narzędzia.

3. Na każdej lekcji nauczyciel prowadzący zajęcie musi kontrolować obecność uczniów oraz reagować na nagłe „zniknięcie” ucznia ze szkoły.

4. W salach gimnastycznych i na boiskach nauczyciel prowadzący zajęcia musi:

a)      sprawdzać sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć

b)     zadbać o dobrą organizacje zajęć

c)     zadbać o zdyscyplinowanie uczniów

d)     dostosować wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów

e)     podczas ćwiczeń na przyrządzie uczniowie muszą asekurowani przez nauczyciela

f)      nie wolno wydawać dzieciom (bez obecności nauczyciela) ciężkich i ostrych sprzętów

5. W czasie zajęć ruchowych należy zwracać specjalną uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolność organizmu  uczniów dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności.

6. Uczestnicy zajęć uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinni być zwolnieni w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń. O zaistniałym fakcie należy powiadomić rodziców.

7. Ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ćwiczących.

8. Urządzenia sportowe oraz sprzęt , stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej i boiska szkolnego, powinny zapewniać bezpieczne korzystanie z tych urządzeń i sprzętu, a w szczególności bramki do gry oraz konstrukcje podtrzymujące tablice z koszem powinny być przymocowane na stałe do podłoża. Stan techniczny i przydatność tych urządzeń i sprzętu powinny być sprawdzane przed każdymi zajęciami.

9. Za bezpieczeństwo uczniów na wycieczkach i zajęciach poza terenem szkoły odpowiadają nauczyciele  i inni opiekunowie (rodzice lub osoby pełnoletnie) zgodnie z zarządzeniem.

10. Przy wyjściu z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej 1 opiekun dla grupy 30 uczniów.

11. Przy wyjściu ( wyjeździe) z uczniami poza miejscowość ,która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 uczniów.

12. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

13.Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

14. Wyznaczenie tzw. czasu wolnego na wyjazdach i wycieczkach nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za uczniów. Nauczyciel odpowiada za uczniów od momentu zbiórki przed wyjazdem do ustalonego miejsca powrotu. Indywidualne życzenia rodziców dotyczące odbioru dzieci w punkcie innym niż ustalony w programie wycieczki uwzględnia się na ich pisemną prośbę.

15.Każda wycieczka winna być dobrze przygotowana i omówiona ze wszystkimi uczestnikami. Oprócz planu wycieczki omawiamy kwestie bezpieczeństwa, a więc zachowania się uczestników w trakcie wycieczki, sposoby zachowania się w przypadku zagubienia, udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, systemy wzajemnej informacji itp. Za bezpieczeństwo uczestników wycieczki odpowiedzialność ponoszą kierownik wycieczki i opiekunowie.

16. Zabrania się prowadzenia wycieczki z uczniami podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

17. Urządzanie dla uczniów ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach i jeziorach jest zabronione.

18. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły zgodnie z harmonogramem dyżurów. Szczegóły określa „Regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich”.

19. 1) Dyżur rozpoczyna się o godz. 7:50 i od tej godziny uczniowie do czasu    zakończenia zajęć znajdują się pod opieką nauczycieli.

19.2) Uczeń przychodzący wcześniej do szkoły winien zgłosić się do nauczyciela prowadzącego świetlicę

20. W czasie przerw międzylekcyjnych  nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom (bójki, wchodzenie na wysokie konstrukcje, rzucanie kamieni, rzucanie śnieżkami itp.).

21. Dyżur musi być pełniony aktywnie.

22.  W czasie kiedy nie ma przerwy, uczniami oczekującymi na zajęcia z  kolejnym nauczycielem opiekuje się nauczyciel, który miał z daną grupą wcześniej zajęcia (do momentu przekazana uczniów następcy).

23. Uczniami z zaburzeniami rozwojowymi opiekują się wychowawcy klas.

24. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów, którzy:

a)     nie opuścili jej zgodnie z planem lekcyjnym,

b)     przebywają na terenie szkoły nie uczestnicząc w zajęciach szkolnych.

25. W celu zapobieganiu uzależnieniem, demoralizacji oraz innym przejawom patologii społecznej  realizuje się Program Profilaktyki.

26. Jeśli zdarzy się wypadek uczniowski na zajęciach w obiekcie szkolnym lub w czasie przerwy – każdy nauczyciel, który jest świadkiem wykonuje następujące czynności:

a)     Doprowadza poszkodowanego do dyrektora. Jeśli nauczyciel ma  w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o dozór nad swoją klasą kolegę uczącego w najbliższej sali.

b)     Jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzenia- miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu.

c)     Jeśli wypadek zdarzył się pod nieobecność dyrektora nauczyciel sam decyduje o postępowaniu. W każdym trudniejszym przypadku wzywa Pogotowie Ratunkowe następnie zawiadamia rodziców.

d)     Jeśli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki – wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki (imprezy) i odpowiada za nie.

27. Jeśli zdarzy się pożar w pomieszczeniu , w którym nauczyciel właśnie prowadzi lekcję – wykonuje on natychmiast następujące czynności:

a)     Stara się ugasić pożar dostępnymi środkami podręcznymi;

b)     Jednocześnie nakazuje wszystkim dzieciom opuszczenie pomieszczenia                      i zaalarmowanie dyrekcji szkoły, pod żadnym pozorem nie otwierać okien.

c)     Jeśli nie ma dyrekcji szkoły, a pożaru nie udaje się ugasić środkami podręcznymi niezwłocznie alarmuje Straż Pożarną, następnie zawiadamia dyrektora szkoły telefonicznie.

d)     Przed zaalarmowaniem Straży Pożarnej wyprowadza uczniów z gmachu szkoły w bezpieczne miejsce.

  28.   Jeśli w szkole zostanie ogłoszona akcja ewakuacyjna, nauczyciel  bezzwłocznie wyprowadza uczniów ustalonymi drogami ewakuacyjnymi, nakazując im posuwać się w rzędzie lub w dwóch rzędach, trzymać się za ręce  - sam idzie na czele rzędu, trzymając pierwsze dziecko za ręce.

29. 1.W pomieszczeniach szkolnych oraz na terenie szkoły znajdują się regulaminy korzystania z obiektów szkoły, do których przestrzegania zobowiązani są uczniowie oraz wszyscy pracownicy szkoły.

      2. Nauczyciele na początku roku szkolnego zaznajamiają uczniów z treścią w/w regulaminów

 

Rozdział VII: Postanowienia końcowe

 

§ 18

 

1.      Szkoła używa pieczęci urzędowej okrągłej i stempla według ustalonego wzoru:

2.      Szkoła może posiadać własny sztandar, godło, hymn oraz ceremoniał szkolny.

3.      Szkoła może ubiegać się o nadanie jej imienia.

4.      Szkoła prowadzi dokumentacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.      Szkoła przechowuje dokumentację , która jest podstawą wydawania świadectw i duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy

 

      Spis załączników:

1.      Szkolny System Oceniania

2.     Regulamin przyjęć do oddziału zerowego


Wytworzył: Krystyna Kulczyk (8 czerwca 2012)
Opublikował: Daniel Pożoga (15 czerwca 2012, 09:31:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2850

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij