Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego


Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego
INFORMACJA DLA WYBORCY
Gmina Lniano

Działając na podstawie art. 37a § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) przekazuję poniższe informacje dotyczące wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:
1. Właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania okręg wyborczy w wyborach do Sejmu RP – nr 4; właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania okręg wyborczy w wyborach do Senatu RP – nr 9.
2. Lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych:
1) adres lokalu wyborczego: Szkoła Podstawowa w Lnianie, ul. Szkolna 13 – siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 i 5 w Lnianie,
2) adres lokalu wyborczego: Świetlica Wiejska w Brzemionach,  Brzemiona 20 – siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Brzemionach,
3. Może Pani/Pan zostać dopisana/y do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania (np. w jednym z obwodów wymienionych w pkt 2 niniejszej informacji), na obszarze gminy Lniano i tam głosować w wyborach, pod warunkiem:
1) złożenia w terminie do dnia 8 października 2019 r. pisemnego wniosku do Urzędu Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7, Ewidencja Ludności, pok. 8 nr tel. 523323752 lub 523323002 wew.52, nr faksu 523323203, czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00;
2) podania we wniosku następujących danych: nazwisko i imię – imiona, imię ojca, data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania oraz adres, pod którym wyborca czasowo przebywa.
4. Głosowanie w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zostanie przeprowadzone w dniu 13 października 2019 r. w godzinach od 7:00 do 21:00.
5. Informacje o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach zawiera Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (M. P. poz. 853).
Informacje o zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 4 listach kandydatów na posłów zawiera obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Informacje o zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 9 kandydatach na senatora zawiera obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 9 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 
6. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.
Nie mają prawa wybierania osoby: pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu oraz ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.
Kodeks wyborczy przewiduje następujące formy głosowania:
1) głosowanie osobiste w lokalu wyborczym,
2) głosowanie przez pełnomocnika (przeznaczone dla wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat),
3) głosowanie korespondencyjne w stałych obwodach głosowania na terenie kraju (przeznaczone dla wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).
Głosowanie zostanie przeprowadzone w:
1) stałych obwodach głosowania utworzonych w gminach,
2) odrębnych obwodach głosowania utworzonych w gminach w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów,
3) obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.
Wyborca (pełnomocnik wyborcy) głosuje w lokalu wyborczym obwodowej komisji wyborczej właściwej ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania. Kodeks wyborczy dopuszcza także głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania wyborcy. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w głosowaniu poza miejscem stałego zamieszkania zawiera informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r., załączona do niniejszej informacji a także zamieszczona na stronach internetowych www.wybory.gov.pl i www.bip.lniano.pl (katalog Wybory do Sejmu RP i Senatu RP).
Udając się do lokalu wyborczego wyborca winien zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (np. dowód osobisty). Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu inna osoba, z wyłączeniem członków komisji wyborczych i mężów zaufania.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego są przyjmowane w siedzibie Komisarzy Wyborczych w Bydgoszczy I i II, ul. Jagiellońska 3, pokój 27 (budynek A Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy) codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Zamiar takiego głosowania należy zgłosić ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej w terminie do dnia 30 września 2019 r. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane wyborcy: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów oraz wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
7. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy sporządzić na właściwym formularzu i złożyć w Urzędzie Gminy w Lnianie w terminie do dnia 4 października 2019 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania, z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężów zaufania, jak również kandydatów w danych wyborach. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w gminach, w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa, jak też osobistego głosowania w lokalu wyborczym, jeżeli nie zagłosował jeszcze w jego imieniu pełnomocnik. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy Lniano lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
8. Szczegółowe informacje dotyczące udziału w wyborach wyborców niepełnosprawnych zawiera Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych. (znak: ZPOW-501-14/19).
Informacje dotyczące udziału w wyborach wyborców niepełnosprawnych dostępne są także w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Lniano – na stronie internetowej www.bip.lniano.pl oraz w internetowym portalu informacyjnym Państwowej Komisji Wyborczej – na stronie www.wybory.gov.pl/sejmsenat2019/.
 
                                                                                                                              Wójt Gminy Lniano
                                                                                              /-/ Zofia Topolińska    

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lniano (19 września 2019)
Opublikował: Paweł Nowicki (19 września 2019, 13:09:51)

Ostatnia zmiana: Paweł Nowicki (23 września 2019, 09:35:41)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 261