Informacje

Informacje

Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

INFORMACJA Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z [...]

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Lniano, działając na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Informacja o uzyskanej dotacji z WFOŚiGW w Toruniu

Gmina Lniano informuje, że w bieżącym roku w wyniku zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uzyskano dotację z WFOŚiGW w Toruniu do kwoty 14 584,64 zł na dofinansowanie [...]

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zawiadamia strony postępowania, że [...]

Zawiadomienie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzoną sprawą wszczętą na wniosek Pana Macieja Wojnowskiego, reprezentującego Biuro [...]

Informacja o dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Toruniu

Gmina Lniano informuje, że w bieżącym roku w wyniku zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uzyskano dotację z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Toruniu do kwoty 23 375,68 zł na dofinansowanie [...]

Informacja z dnia 18 lipca 2016 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Lniano, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

INFORMACJA z dnia 14lipca 2016 r.

Wójt Gminy Lniano, działając na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

metryczka