Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

„Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie – edycja III”

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz [...]

"Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym" - plac zabaw

Zapraszamy  do złożenia oferty cenowej w prowadzonym przez Gminę Lniano postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego,  na realizację zadania pn." Budowa obiektów małej architektury w miejscu [...]

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową oraz remont balkonu budynku użyteczności publicznej w Lnianie, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna.

    Niniejszym, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w prowadzonym przez Gminę Lniano postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, na wykonanie robót budowlanych w zakresie [...]

Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano

Zapytanie ofertowe NR GŚiZP.271.11.2019 Zapytanie [...]

Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano.

Zapytanie ofertowe NR GŚiZP.271.10.2019 Formularz [...]

Zapytanie o ofertę cenową - zapewnienia usługi cateringowei dla 70 osób

Gmina Lniano działając w ramach projektu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE” DLA OSÓB DOROSŁYCH Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu [...]

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę (za godzinę) wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dziecka chorego na autyzm.

Lniano, 17.12.2013 r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Wyzwolenia 9 86-141 Lniano   ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej o udzielenie kredytu na sfinansowanie zadania pod nazwą: Modernizacja świetlicy w miejscowości Mukrz.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej o udzielenie kredytu na sfinansowanie zadania pod nazwą: Modernizacja świetlicy w miejscowości Mukrz. [...]

metryczka