Regulamin Wypożyczalni i Czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI

Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie§1
1.     Z wypożyczalni i czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele.
2.     Korzystanie z wypożyczalni i czytelni jest bezpłatne.
3.     Przy zapisie zgłaszający powinien okazać dowód tożsamości oraz wypełnić kartę zapisu.
4.     Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują rodzice lub opiekunowie.
5.     Czytelnik powinien informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
6.     W wypożyczalni i czytelni panuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2
1.     Kaucja pobierana jest od czytelników w następującym wypadku:
a)     gdy czytelnik nie jest stałym mieszkańcem gminy kaucja zryczałtowana w wysokości 40 zł;
b)    Przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek w kwocie równej co najmniej aktualnej cenie, czyli wartości książki.
2.     Czytelnik, który zamierza zrezygnować z korzystania z biblioteki, wycofuje kaucję oraz zawiadamia bibliotekę na co najmniej trzy dni przed terminem wycofania.

§ 3
1.     Wypożyczyć możni jednocześnie 10 woluminów.
2.     Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 14 dni; biblioteka może żądać i może przesunąć termin zwrotu.
3.     Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
W razie braku książki czytelnik może otrzymać informacje, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka.
4.     Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.
5.     Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą tych czytelników.
6.     Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone książki.

§ 4
1.     Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów.

§ 5
1.     Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek.
2.     Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
    Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni; kwota nie może być niższa od trzykrotnej aktualnej wartości książki na rynku. Kwoty wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki są pobierane za pokwitowaniem.
    Czytelnik może za zgodą kierownika wypożyczalni dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości.

§ 6
1.     Za przetrzymywanie książek ponad termin, biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1 zł od wolumina za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.
Wysokość opłaty nie może przekroczyć 50zł.
Czytelnik pokrywa koszty wysłania upomnień.
Istnieje możliwość anulowania należności w nagłym przypadku.
Decyzje podejmuje kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej.
2.     Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
3.     Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu książek.
§ 7
    Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skargi zażaleń.

§ 8
Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta.

§ 9
    Przy bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki i Centrum Informacji (pełna nazwa Gminne Centrum Informacji), do którego mogą należeć wszyscy czytelnicy.

§ 10
Czytelnik zgadza się na umieszczenie swoich danych osobowych w zbiorze danych osobowych rejestrowanych w bibliotece.
Na podstawie Ustawy o bibliotekach z dnia 27.06.1997 i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 29.07.1997r. Dz. U. 133 poz. 883 ).

Styczeń 2006

Plik do pobrania:
  1. regulamin wypożycalni i czytelni.pdf (678kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Iwona Cynarzewska (25 października 2005)
Opublikował: Wiesław Szreiber (21 sierpnia 2012, 13:56:13)
Podmiot udostępniający: Biblioteka Lniano

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3778