Regulamin Pracy GBP w Lnianie

REGULAMIN PRACY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1   

1.    Regulamin pracy, zwany dalej „Regulaminem”, ustala organizację i porządek pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz prawa i obowiązki stron stosunku pracy tj. pracodawcy i pracowników.
2.    W zakresie wskazanym w ust.l Regulamin w szczególności określa:
1)    obowiązki pracodawcy,
2)    obowiązki pracowników,
3)    wymiar, system i rozkład czasu pracy,
4)    obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
5)    ochrona pracy kobiet
6)    ochrona pracy młodocianych,
7)    termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia,
8)    sposób usprawiedliwiania spóźnień i nieobecności w pracy oraz udzielania zwolnień od pracy,
9)    kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy

§2   

Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych przez Pracodawcę, bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę oraz rodzaj pracy
i wymiar czasu pracy.

§3   

Ilekroć w regulaminie jest mowa o pracodawcy należy przez to rozumieć Gminną Bibliotekę Publiczną w Lnianie

II.    OBOWIĄZKI PRACODAWCY

§4   

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
1)    szanować godność i inne dobra osobiste pracowników,
2)    równo traktować mężczyzn i kobiety, stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
3)    zapewnić pracownikom przydział pracy zgodnie z treścią zawartych umów o pracę,
4)    zaznajomić pracowników z zakresem ich uprawnień i obowiązków, sposobem wykonywania pracy na danym stanowisku i zależnością służbową,
5)    wskazać pracownikom miejsce pracy oraz dostarczyć im konieczne instrukcje, materiały i narzędzia,
6)    organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu oraz osiąganie przez pracowników wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji,
7)    informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich praca oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
8)    zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników z zakresu bhp,
9)    organizować wymagane badania lekarskie pracowników,
10)    dostarczać pracownikom nieodpłatnie przysługujące im środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,
11)    terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
12)    ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
13)    wpływać na kształtowanie zasad współżycia społecznego,
14)    zapoznać pracowników z regulaminem pracy i dołączyć do akt osobowych pracowników oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu.
15)    organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
16)    przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
17)    przeciwdziałać mobbingowi.

III.    OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§5  
 
1.    Pracownik obowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy i nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
2.    Pracownik obowiązany jest w szczególności:
1)    przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku,
2)    przestrzegać czasu pracy,
3)    przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
4)    dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnianie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
5)    przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
6)    przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
3.    Pracownik obowiązany jest do zabezpieczenia po zakończeniu pracy powierzonych mu pomieszczeń i ich wyposażenia, urządzeń, sprzętu, dokumentów, pieczęci oraz do uporządkowania miejsca pracy, a w szczególności do:
1)    właściwego zabezpieczenia dokumentów, druków ścisłego zarachowania i pieczęci poprzez przechowywanie ich w zamkniętych na klucz odpowiednich szafach, biurkach itp.,
2)    zamykania pomieszczeń, w których pracuje, w tym również okien,
3)    sprawdzenia, czy wy łączone zostały wszelkie urządzenia, które powinny być wyłączone, w tym sprzęt komputerowy, grzejniki, czajniki oraz czy te urządzenia odłączone zostały od sieci.
4.    Pracownik obowiązany jest niezwłocznie informować swego bezpośredniego przełożonego o wszelkich uszkodzeniach w biurach: szaf, drzwi, względnie o innych spostrzeżonych usterkach, które mogłyby spowodować naruszenie tajemnicy państwowej i służbowej, albo zagrozić zdrowiu pracownika względnie innych osób.

§6
 
Przyjęcie do wiadomości obowiązku przestrzegania tajemnicy określonej w obowiązujących ustawach pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na dokumencie przechowywanym w aktach osobowych.

§7   

1.    Pracownik jest obowiązany do wykonywania każdej zleconej mu pracy, odpowiadającej posiadanym przez niego kwalifikacjom zawodowym i nie wykraczającej poza warunki wynikające z umowy o pracę, chyba, że warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników albo gdy wykonywanie pracy grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.
2.    Jeśli wymagają tego potrzeby Pracodawcy pracownik jest obowiązany do wykonywania także zleconej pracy innej niż określona w umowie i innym miejscu pracy, w okresie nie przekraczającym 3 miesięcy w roku kalendarzowym pod warunkiem,  że nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia, odpowiada kwalifikacjom posiadanym przez pracownika i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia.

§8 
 
W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy pracownik obowiązany jest:
1)    zwrócić Pracodawcy pobrane narzędzia i materiały oraz odzież roboczą i ochronną,
2)    rozliczyć się z Pracodawcą z pobranych zaliczek i pożyczek,
3)    przedłożyć książeczkę ubezpieczeniową w celu dokonania adnotacji o ustaniu stosunku pracy.

§9   

Pracownik zatrudniony na stanowisku kierowniczym poza obowiązkami wynikającymi z §5-8 zobowiązani są ponadto do:
1)    kierowania, koordynowania i kontrolowania podległych im pracowników,
2)    właściwego organizowania pracy podwładnych,
3)    sprawowania bezpośredniego nadzoru nad porządkiem i dyscypliną pracy w kierowanej komórce organizacyjnej,
4)    nadzorowania przestrzegania obowiązku trzeźwości przez podwładnych,
5)    organizacji stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
6)    dbaniem o bezpieczeństwo i higieniczny stan pomieszczeń i urządzeń oraz o sprawność środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
7)    egzekwowania przestrzegania przez podwładnych przepisów i zasad bhp,
8)    zapewnienia równomiernego obciążenia pracą w okresie zastępstw nieobecnych w pracy podwładnych,
9)    wyznaczania zastępstw w okresie własnej nieobecności w pracy.

§10   

Do rażących naruszeń przez pracownika ustalonego w Gminnej Bibliotece Publicznej porządku i dyscypliny, uzasadniających zastosowanie odpowiednich sankcji prawa pracy, nie wyłączając zwolnienia dyscyplinarnego, należą:


1)    złe i niedbałe wykonywanie pracy,
2)    wykonywanie, bez zezwolenia przełożonych, prac niezwiązanych z zadaniami wynikającymi z umowy o pracę,
3)    nieusprawiedliwione nieprzybycie do pracy lub jej opuszczenie bez usprawiedliwienia,
4)    stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy lub po pracy na terenie zakładu pracy,
5)    niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie poleceń przełożonych,
6)    nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
7)    zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,
8)    niewłaściwy stosunek do przełożonych i współtowarzyszy pracy,
9)    nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej i innej tajemnicy przewidzianej w przepisach prawa.

IV.    WYMIAR, SYSTEM CZASU PRACY

§11   

1.    Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji Pracodawcy w normalnych godzinach pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy i czas rzeczywistego wykonywania pracy poza normalnymi godzinami.
2.    Czasem dyżuru jest czas gotowości do pracy po normalnych godzinach pracy, z wyłączeniem dyżurów pełnionych przez pracownika w domu.

§12  
 
Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową.

§13   

1.    Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąc.
2.    Dyrektor może ustalić dzień wolnym od pracy, dzień pracy przypadający między dniami wolnymi od pracy, pod warunkiem wyznaczenia soboty dniem pracy. Ustaleń dokonuje się po konsultacji z Wójtem Gminny Lniano. O ustaleniu dnia wolnego od pracy oraz o sobocie wyznaczonej dniem pracy informuje się pracowników i interesantów, co najmniej z l0-cio dniowym wyprzedzeniem, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminnej Bibliotece Publicznej.
3.    Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy , w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.
4.    Czas pracy pracowników służby bibliotecznej nie może przekraczać 12 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy przyjętym 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Przy czym wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin należy równoważyć krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w innych dniach lub dniami wolnymi, tak, aby pracownik w okresie rozliczeniowym nie przepracował więcej niż to wynika z obowiązującego go wymiaru czasu pracy.
5.    W przypadku zastosowania równoważnego systemu pracy pracownicy wykonują swoje obowiązku od poniedziałku do soboty, zgodnie z obowiązującymi ich harmonogramami czasu pracy.
6.    Harmonogram pracy na poszczególny miesiąc dokonuje dyrektor Biblioteki po uprzedniej konsultacji z pracownikiem przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.
7.    Harmonogram czasu pracy pracownika może ulec zmianie w sytuacji:
a)    usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu choroby innych pracowników,
b)    zgłoszenia urlopu na żądanie lub innych urlopów okolicznościowych przez innych pracowników,
c)    zgłoszenia dnia wolnego na opiekę mad dzieckiem przez innego pracownika,
d)    pisemnego wniosku pracownika uzasadnionego szczególnymi sytuacjami.
8.    O zmianie harmonogramu czasu pracy pracodawca powiadamia pracownika z co najmniej jednodniowym wyprzedzaniem
9.    Praca w godzinach nieprzekraczających norm określonych w ust. 1 nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych, natomiast praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
10.    Liczba godzin nadliczbowych dla pracowników obsługi nie może     przekroczyć 416 godzin w roku kalendarzowym, z tym, że tygodniowy czas pracy z godzinami nadliczbowymi nie mogą przekroczyć 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.
11.    W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.
12.    Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

§14   

1.    W bibliotece dla pracowników służby bibliotecznej obowiązuje system jednozmianowy zgodnie z ustalonym harmonogramem godzin od 8.00 do 16.00 i 10.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku
2.    W uzasadnionych wypadkach dyrektor może wprowadzić inne godziny pracy niż określone w §14 ust. 1.
3.    W uzasadnionych wypadkach dyrektor Biblioteki może wyrazić zgodę pracownikom na indywidualny czas pracy pod warunkiem, że zmiana ta nie utrudnia funkcjonowania placówki.
4.    Pozostali pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie rozpoczynają pracę:
Główna księgowa
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: od 9.00-10.00, piątek: 9.00-10.40
Sprzątaczka
od poniedziałku do piątku: 6.00-10.00

§15   

Pracodawca może w uzasadnionych przypadkach dokonać niezbędnych odstępstw czasu pracy określonego w 14, ust.2 i 3 wobec poszczególnych pracowników albo ustalić indywidualny dla nich rozkład czasu pracy.

§16   

System pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej jest jednozmianowy.

§17   

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

§18   

1.    Przyjście do pracy pracownicy potwierdzają podpisem w liście obecności znajdującej się w biurze dyrektora.
2.    Zwolnienia lekarskie oraz wnioski urlopowe pracowników przyjmuje  Dyrektor lub główna księgowa.
3.    Po zakończeniu miesiąca listy obecności przekazywane są do pracownika ds. kadr. czyli głównego księgowego.

§19
   
1.    Pracownik jest zobowiązany do zgłaszania Dyrektorowi lub w razie jego nieobecności głównej księgowej każdorazowego wyjścia poza Gminną     Bibliotekę Publiczną w godzinach pracy oraz do dokonywania wpisów     w książce wyjść znajdującej się w biurze Dyrektora.
2.    Pracownicy placówki mogą przebywać na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej po godzinach pracy tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody kierownictwa.
3.    Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie.

V.    OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

§20   

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie zakładu pracy.

§21   

1.    Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki
2.    W szczególności pracodawca:
1)    organizuje pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2)    prowadzi systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bhp i p.poż,
3)    wydaje pracownikom, przed rozpoczęciem pracy, odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej lub wypłaca ekwiwalent pieniężny,
4)    kieruje pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,
5)    informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

§22   

1.    Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu – ogólnemu oraz stanowiskowemu w zakresie bhp. Podlegają także szkoleniom okresowym wg ramowych programów szkoleń.
2.    Pracownik własnoręcznym podpisem potwierdza zapoznanie się z przepisami bezpieczeństwa pożarowego oraz zasadami bhp.

§23   

1.    Pracownikom przydzielane są nieodpłatnie odzież i obuwie robocze spełniające wymagania Polskiej Normy.
2.    Dla zabezpieczenia pracownika przed szkodliwościami środowiska pracy pracodawca wydaje środki ochrony indywidualnej oraz informuje pracownika o sposobie posługiwania się tymi ochronami.

§24   

1.    Rodzaj odzieży i obuwia roboczego, odzieży ochronnej i ochron osobistych oraz czasokres ich użytkowania określa wewnętrzna tabela norm przydziału ustalana wewnętrznym zarządzeniem pracodawcy.
2.    Sposób rozliczania odzieży i obuwia roboczego, wypłaty ekwiwalentów za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia, ekwiwalentów za pranie i konserwację odzieży reguluje pracodawca wewnętrznymi zarządzeniami.
3.    Sprawy zaopatrzenia pracowniczego w środki higieny osobistej reguluje wewnętrzne zarządzenie pracodawcy.

§25   

Pracodawca na podstawie badań środowiska pracy i rozpoznania jego zagrożeń dokonuje oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, informuje pracowników o ryzyku zawodowym i stosowanych środkach zapobiegawczych w trakcie szkoleń pracowniczych w zakresie bhp.

VI.    OCHRONA PRACY KOBIET

§26   

1.    Zatrudnienie kobiet przy pracach wzbronionych jest niedopuszczalne nawet za ich zgodą.
2.    Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla ich zdrowia.
3.    Wykaz tych prac został ustalony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545, z późn. zm.).

§27   

Wykaz prac zabronionych kobietom:
1.    Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała:
1)    dopuszczalne normy przy podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów przez kobiety:
a)    ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej
- jeśli praca wykonywana jest stale    12 kg
- jeśli praca wykonywana jest dorywczo    20 kg
/ do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej 4 godz. na dobę /
b)    kobietom w ciąży i w okresie karmienia dopuszczalne normy przy pracach wymienionych w p. p –cie „a” nie mogą przekraczać ¼ określonych w nich wartościach tj. odpowiednio 3.00 kg i 5.00 kg.
2)    kobietom w ciąży i w okresie karmienia wzbronione są prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godz. w czasie zmiany roboczej: stanowisko sprzątaczki
3)    kobietom w ciąży zabronione są prace na wysokości związane z wchodzeniem i schodzeniem po drabinach – sprzątaczka.
4)    kobietom w ciąży zabronione są prace przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę – stanowiska samorządowe.

§28   

1.    Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
2.    Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

§29   

1.    Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej jak również delegować poza stałe miejsce pracy.
2.    Wymiar czasu pracy pracownic opiekujących się dzieckiem do lat 4 nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

§30   

1.    Do innej odpowiedniej pracy przenosi się kobietę w ciąży:
1)    zatrudnioną przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży,
2)    w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej.
2.    Stan ciąży winien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim

§31   

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczonych do czasu pracy.

VII.    OCHRONA PRACY MŁODOCIANYCH

§32   

Zatrudnienie młodocianych przy pracach wzbronionych jest niedopuszczalne nawet za ich zgodą.

§33   

Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia.

§34   

Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

§35   

1.    Szczególna ochrona pracowników młodocianych polega na zakazie zatrudnienia tych pracowników przy pracach wzbronionych, których wykaz zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.12.1990 r./ Dz. U. Nr 85, poz. 500/
2.    Wykaz ten obejmuje prace, przy których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne oraz zadania szczególnie uciążliwe i zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu.
3.    Zabronione są prace: związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała, w obciążającym mikroklimacie środowiska pracy, przy nieodpowiednim oświetleniu, w hałasie i narażeniu na drgania, w polach elektromagnetycznych, pod ziemią, poniżej gruntu i na wysokości, w narażeniu na pyły, szkodliwe czynniki biologiczne i szkodliwe substancje chemiczne.

§36
  
Młodocianego można zatrudnić w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy na podstawie obowiązujących przepisów.

VIII.    TERMIN, MIEJSCE WYPŁATY WYNAGRODZENIA

§37 
 
Wynagrodzenie za pracę i jego wysokość stanowią dobro osobiste pracownika
i podlegają ochronie polegającej na dochowaniu przez pracodawcę tajemnicy wysokości wynagrodzenia za pracę.

§38   

1.    Pracodawca na żądanie pracownika, jest zobowiązany udostępnić do wzglądu dokumenty, na podstawie, których zostało obliczone jego wynagrodzenie.
2.    Podstawą ustalenia należnych wynagrodzeń są przepisy ogólne dot. zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w instytucji kultury oraz umowa o pracę.

§39 
 
1.    Wypłata wynagrodzeń następuje poprzez przekazanie należnych wynagrodzeń na wskazane przez pracowników osobiste rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe.
2.    Wynagrodzenie płatne jest „z dołu” i wypłacane jest lub przekazywane na konto osobiste pracownika do 25 każdego miesiąca.

IX.    SPOSÓB USPRAWIEDLIWIANIA SPÓŹNIEŃ I NIEOBECNOŚCI W PRACY ORAZ UDZIELANIA ZWOLNIEŃ OD PRACY


§40  
 
W celu ewidencjonowania nieobecności pracownika w zakładzie pracy prowadzi się indywidualne karty, na których dokonuje się zapisów:
a)    nieobecność z prawem do wynagrodzenia:
- urlopy wypoczynkowe,
- urlopy okolicznościowe,
- chorobowe domowe, szpitalne i opieka nad chorym
- urlopy macierzyńskie
b)    nieobecność usprawiedliwiona z prawem do wynagrodzenia,
c)    nieobecność nieusprawiedliwiona bez prawa do wynagrodzenia,
d)    spóźnienia usprawiedliwione z prawem do wynagrodzenia,
e)    spóźnienia nieusprawiedliwione bez prawa do wynagrodzenia
1.    Jeżeli pracownik nie może stawić się do pracy z przyczyny z góry wiadomej, ma obowiązek uprzedzić o tym pracodawcę, przynajmniej dzień wcześniej/
2.    W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście, telefonicznie albo przez inne osoby lub drogą pocztową przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.
3.    W razie nieobecności w pracy w związku z:
1)    niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej,
2)    chorobą członka rodziny pracownika, wymagającej sprawowania przez pracownika osobistej opieki
Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia.
W przeciwnym razie – od ósmego dnia do dnia doręczenia tego zaświadczenia zasiłek chorobowy będzie obniżony o 25%.

§41   

Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy zawodowej  jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów Kodeksu Pracy, przepisów wykonawczych do Kodeksu Pracy oraz innych przepisów prawa.

§42   

1.    Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy na podstawie pisemnych wezwań pochodzących od:
a)    organu właściwego w zakresie powszechnego obowiązku obrony, na czas niezbędny dla załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania,
b)    organu organizacji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji, organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia.
2.    Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika
a)    będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej, na czas niezbędny do uczestnictwa w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu,
b)    będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi.

§43   

1.    Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązku badań lekarskich i szczepień ochronnych, albo badań stanu zdrowia na określonych stanowiskach pracy.

§44   

1.    Za czas zwolnienia pracownika, o którym mowa w §41 pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
W razie skorzystania przez pracownika ze zwolnień od pracy, o których mowa w §42 ust. 1,2 pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia u pracodawcy.
2.    Pracodawca wydaje pracownikowi zaświadczenie określające wysokość utraconego zarobku na czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu – w wysokości i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

§45   

Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych i rodzinnych w godzinach pracy,
Za czas zwolnienia od pracy, o których mowa wyżej, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia.
Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

§46   

Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas obejmujący:
1.    2 dni – w razie ślubu pracownika, urodzenia się jego dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka pracownika, jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
2.    1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

§47   

Pracownicy wychowujący przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Przepis ten stosuje się również do pracownika z tym,  że jeżeli oboje rodzice są zatrudnieni z uprawnień z tych może korzystać jedno z nich.

§48   

Pracodawca prowadzi ewidencję udzielanych zwolnień od pracy.

X.    KARY ZA NARUSZENIE PORZĄDKU I DYSCYPLINY PRACY

§49   

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności, określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenia oraz inne przypadki niemożliwości wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

§50   

1.    W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku i dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp oraz przepisów p. poż., pracodawca stosuje: karę upomnienia, karę nagany.
2.    Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp, przepisów p.poż., opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w czasie pracy może być stosowana kara pieniężna.
3.    Kara pieniężna nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie karu pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty.
4.    Kara nie może być stosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszenia obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Karę stosuje się po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
5.    Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
6.    Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia  zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie  zastosowanej wobec niego kary.

XI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§51   

W sprawach nie uregulowanych regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa pracy.

§52   

Regulamin pracy podlega uzgodnieniu z przedstawicielem załogi i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia.

Plik do pobrania:
  1. regulamin pracy.pdf (3413kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Iwona Cynarzewska (25 października 2005)
Opublikował: Wiesław Szreiber (21 sierpnia 2012, 13:41:23)
Podmiot udostępniający: Biblioteka Lniano

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3358