Regulamin Organizacyjny GBP W Lnianie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W Lnianie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Regulamin organizacyjny zwany dalej „regulaminem” określa szczegółową strukturę organizacyjną Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie zwanej dalej „Biblioteką” oraz zasady jej funkcjonowania.
§ 2
Biblioteka działa na podstawie:

Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz.U.Nr 85, poz.539 z późn. zm./,
Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / tekst jednolity; Dz.U. Z 2001 r Nr 13, poz.123 z późn. zm./,
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity; Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,
Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U.Nr 34, poz.198 z późn. zm./,
Uchwały Rady Gminy z dnia 25 paździrnika 2005 r. Nr XXVI/206/05 w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie
§ 3
Organizatorem Biblioteki jest Gmina Lniano. Siedzibą Biblioteki jest część  budynku przy ulicy Wyzwolenia 9 na podstawie umowy użyczenia lokalu , a terenem jej działania obszar administracyjny Gminy Lniano. Biblioteka jest samodzielną jednostką organizacyjną pod nazwą Gminna Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie.
Biblioteka posiada osobowość prawną , działającą w obrębie sieci bibliotecznej, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Lnianie pod nr 1/1998

II. PODSTAWOWE ZADANIA BIBLIOTEKI
§ 4
Celem działania Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy oraz rozwój kultury.
1. Biblioteka realizuje ustawowe zadania Gminy w zakresie zaspokojenia potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa i uczestniczy w upowszechnianiu kultury.
2. Zadania te realizuje poprzez :
1) gromadzenie , przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych
2) Gromadzenie dokumentów życia społecznego Gminy Lniano
3) upowszechnianie czytelnictwa
§ 5
Biblioteka jest finansowana z:
    -corocznych dotacji podmiotowych budżetu Gminy,
    -darowizn,
    -innych źródeł.
§ 6
Biblioteka korzysta z fachowej pomocy merytorycznej  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.
§ 7
Merytoryczny nadzór nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna , bezpośredni Wójt Gminy

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI
§ 8
1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Podczas nieobecności Dyrektora za sprawy merytoryczne odpowiada osoba, której zostaje udzielone upoważnienie na okres jego nieobecności .
3. Zakres czynności dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej opracowuje i zatwierdza Dyrektor.
4. Zakresy czynności sporządza się i wręcza równocześnie z angażem na dane stanowisko.
Jeden egzemplarz zakresu czynności, podpisany przez pracownika przechowywany jest  w jego aktach osobowych.
5. Niezależnie od zakresu obowiązków i czynności zawartych w niniejszym Regulaminie wszyscy pracownicy Biblioteki  wykonują obowiązki wynikające z przepisów prawnych i wewnętrzne prace zlecone przez Dyrektora.
§ 9
Biblioteka prowadzi wewnętrzne działy: księgowość, wypożyczalnię, czytelnię, centrum kształcenia, wiejski mini inkubator przedsiębiorczości oraz gminne centrum informacji.
§ 10
Zakres działania Biblioteki  w tym zadania Dyrektora i pozostałych pracowników  określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
§ 11
Porządek wewnętrzny Biblioteki, a także związane z procesem pracy obowiązki Biblioteki określa Regulamin Pracy Biblioteki.
§ 12
W Gminne Bibliotece Publicznej zatrudnione są 4 osoby w wymiarze 2 ,68 etatu :
Dyrektor – 1 etat obszar odpowiedzialności –wypożyczalnia ,czytelnie i poszczególne  inne działy utworzone w placówce
Główny Księgowy – 1/6 etatu  obszar odpowiedzialności – biuro księgowość
Pracownik służby bibliotecznej młodszy bibliotekarz oraz pracownik ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych -1 etat – obszar odpowiedzialności Wypożyczalnia ,czytelnie ,dział Centrum  Kształcenia i Gminne Centrum Informacji .
Sprzątaczka – 0,5 etatu obszar odpowiedzialności  - pomieszczenia biblioteczne i wejście do biblioteki na zewnątrz placówki.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
1. W sprawach nie uregulowanych regulaminem organizacyjnym obowiązują przepisy prawa pracy, statutu Biblioteki oraz zarządzenia wewnętrzne Biblioteki .
2. Regulamin Organizacyjny podlega zaopiniowaniu przez Wójta Gminy.
3. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od daty podpisania .zapoznanie się z jego treścią przez  pracowników Biblioteki poświadczone jest przez stosowne oświadczenie podpisane przez pracowników .
4. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonane w trybie określonym dla jego ustalenia.
5. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych pracowników ustala dyrektor.
6. Regulamin organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.

 
Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie

ZAKRES DZIAŁANIA BIBLIOTEKI

I. Do obowiązków Dyrektora Biblioteki należy:

1. Realizacja zadań statutowych Biblioteki.
2. Współpraca z organami administracji samorządowej i organizacjami społecznymi.
3. Planowanie odpowiednio do potrzeb wydatków na działalność Biblioteki.
4. Decydowanie o celowości wydatków w ramach uchwalonego budżetu.
5. Zatwierdzanie planów pracy, budżetu i sprawozdań z działalności Biblioteki.
6. Wydawanie zarządzeń, instrukcji i wszelkiego rodzaju regulaminów wewnętrznych.
7. Koordynacja pracy biblioteki
8. Zawieranie umów o pracę.
9. Wykonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników w Bibliotece.
10.kierowanie działalnością zarządzanie instytucją kultury  oraz reprezentowanie jej na zewnątrz
11.zapewnienie właściwej organizacji pracy placówki
12.wykonywanie uprawnień pracodawcy { zwierzchnika }wobec podległych pracowników instytucji w tym :
określenie

II. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem  szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
4. Popularyzacja książek i czytelnictwa
5. Współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej
W zakresie gromadzenia zbiorów
1. Bieżący przegląd nowości wydawniczych w księgarniach oraz ofert wydawniczych z poszczególnych wydawnictw krajowych.
2. Gromadzenie materiałów bibliotecznych wszelkiego rodzaju, literatury, zbiorów regionalnych i wybranych zbiorów specjalnych dla Biblioteki  zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników.
3. Zakup nowości wydawniczych:
Pracownicy Gminnej Biblioteki dokonują wyboru nowości w oparciu o dezyderaty użytkowników dla GBP i potrzeby lokalnego środowiska
W zakresie opracowania zbiorów
1. Klasyfikacja zbiorów:
Klasyfikowanie, czyli podział materiałów bibliotecznych na ustalone grupy wg treści i formy, jest niezbędne ze względu na potrzeby użytkowników, a także dla sprawnej i efektywnej  pracy bibliotekarza. Każda książka otrzymuje przydział do określonej dziedziny wiedzy, czyli symbol klasyfikacji i sygnaturę na podstawie tablic UKD.
2. Katalogowanie zbiorów:
Każda nowo zakupiona książka zostaje skatalogowana według obowiązujących norm bibliotecznych. O ilości kart katalogowych do poszczególnych pozycji wydawniczych decyduje ilość symboli głównych w znaku klasyfikacji.
3. Komputerowe wprowadzanie nabytków nowości oraz systematyczne wprowadzanie księgozbioru już istniejącego w Gminnej Bibliotece  w Lnianie .
4. Opracowanie formalne i rzeczowe wszystkich nabytków w systemie komputerowym.
5. Systematyczne doskonalenie słownika haseł przedmiotowych wg. zapotrzebowania
6. Katalogi:
Biblioteki prowadzą następujące katalogi:
-    alfabetyczny całości księgozbioru,
-    systematyczny księgozbioru podręcznego wg UKD

Katalogi uzupełniane są na bieżąco. Karty katalogowe książek wycofanych z księgozbioru usuwane są z katalogu.

III. W zakresie dokumentacji

1. Specyfikacje i wykazy wewnętrzne.
Biblioteka otrzymuje specyfikację - potwierdzenie odbioru książek w 2  egzemplarzach który jest dokumentem upoważniającym do wpisu książek do księgi inwentarzowej księgozbioru. Specyfikacja zawiera wykaz nabytych książek wraz z ich liczbą i wartością. Jeden egzemplarz specyfikacji po wpisaniu książek w inwentarz przekazywany jest      do działu księgowości GBP w celu rozliczenia się z zakupu. Drugi stanowiący dowód wpływu przechowywany jest w Bibliotece w oddzielnej teczce.
2. Struktura ogólna.
Na podstawie specyfikacji oblicza się strukturę ogólną zakupionych nowości, a więc ilość i wartość książek:
-    literatury pięknej dla dorosłych
-    literatury pięknej dla dzieci i młodzieży,
-    literatury popularno-naukowej.
3. Ewidencjonowanie nabytków
Zakupione bądź otrzymane w darze pozycje wydawnicze wpisywane są do księgi inwentarzowej księgozbioru. W księdze inwentarzowej rejestruje się każdą jednostkę ewidencyjną (wolumen) oddzielnie. Numer z księgi inwentarzowej wpisuje się do odpowiedniej książki, na odwrocie strony tytułowej. Książki pieczętuje się okrągłą pieczątką Biblioteki, z pełną nazwą placówki.

Biblioteka może ewidencjonować materiały biblioteczne w systemie komputerowym dokonywany jest  wydruku księgi inwentarzowej raz do roku Książki zaopatrywane mogą być w kody  zawierające pełną nazwę placówki oraz kolejny numer inwentarzowy.

Ubytkowanie materiałów bibliotecznych.
Biblioteki prowadzą sumaryczny rejestr ubytków. Wpisu do rejestru ubytków i odpowiednich skreśleń w księdze inwentarzowej księgozbioru dokonuje się na podstawie dowodu ubytków tj. dokumentu stwierdzającego ubytek określonych materiałów bibliotecznych. Są to protokoły książek: zaczytanych, zniszczonych, nie zwróconych przez czytelników, zdezaktualizowanych pod względem treści.
Dla ubytków, które powstały z jednej określonej przyczyny sporządza się oddzielne protokoły ubytków. Protokoły ubytków stanowiące materiał archiwalny przechowuje się w oddzielnej teczce.
Inwentaryzacja zbiorów
Materiały wchodzące na trwałe do zbiorów bibliotecznych podlegają inwentaryzacji. Częstotliwość i sposób przeprowadzania inwentaryzacji określają obowiązujące przepisy.

IV. Do zadań wypożyczalni należy:

1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych
2. Udzielanie czytelnikom porad w zakresie doboru lektury oraz korzystania ze zbiorów i katalogów.
3. Rejestrowanie nowych czytelników i informowanie ich o regulaminie.
4. Rejestrowanie wypożyczonych książek.
5. Włączanie zwróconych materiałów do zbiorów i dbanie o ich należyte rozmieszczenie, układ, oznakowanie.
6. Prowadzenie kartoteki dezyderatów książek poszukiwanych przez czytelników.
7. Prowadzenie statystyki dziennej oraz zestawień miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
8. Pisanie upomnień do czytelników przetrzymujących książki i inne materiały biblioteczne oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji.
9. Przyjmowanie książek przekazywanych w zamian za zgubione i sporządzanie związanych z tym protokołów jednostkowych.
10. Sporządzanie protokołów książek ubytkowanych, wykreślanie ich z inwentarza oraz wycofywanie z katalogu odpowiadających im kart.
11. Prowadzenie rejestru ubytków i związanej z nim dokumentacji.
12. Prowadzenie księgi inwentarzowej księgozbioru i związanej z tym dokumentacji.
13. Pieczętowanie nowych książek, wpisywanie w nie numeru inwentarzowego, znaku miejsca i symbolu klasyfikacji ora zaopatrzenie każdej z nich w kartę książki.
14. Włączanie kart katalogowych nowo zakupionych książek do odpowiednich katalogów.
15. Prowadzenie prac techniczno-konserwatorskich, tj.:
-    oprawa w folię,
-    klejenie zniszczonych książek,
-    systematyczne porządkowanie kart czytelników i kart wypożyczonych książek – w układzie numerycznym. Porządkowanie kart zapisu czytelników w układzie alfabetycznym.
-    włączanie książek do księgozbioru i dbałość o ich właściwy układ na półkach.

V. Do zadań czytelni należy:

1. Udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, zbiorów audiowizualnych, kartotek zagadnieniowych).
2. Udzielanie informacji rzeczowej, bibliotecznej i bibliograficznej oraz prowadzenie związanego z tym rejestru.
3. Poradnictwo i pomoc czytelnikom w zakresie korzystania ze źródeł informacyjnych.
4. Prowadzenie kwartalnej prenumeraty czasopism dla GBP
5. Prowadzenie statystyki dziennej, miesięcznej, kwartalnej i rocznej.
6. Prowadzenie rejestru wykorzystanych oraz wypożyczonych czasopism.
7. Organizowanie i stosowanie różnych form informacji zbiorowej mającej na celu promocję książki i Biblioteki, m.in.: przyjmowanie i oprowadzanie wycieczek, prowadzenie lekcji bibliotecznych, warsztatów promujących czytelnictwo i kulturę, organizowanie konkursów tematycznych wernisaży, wystaw, kiermaszy  książek itd.
8. Przygotowywanie wystawek tematycznych i gazetek okolicznościowych.
9. Włączanie wykorzystanych materiałów bibliotecznych do księgozbioru.
10. Kopiowanie materiałów ze zbiorów własnych Czytelni według zapotrzebowania użytkowników.

VI. Księgowość

Zadania działu obejmują:
1.    Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.
2.    Sporządzanie projektów planów finansowych - przychody, rozchody, stan środków obrotowych i rozliczanie z budżetem.
3.    Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów i rozchodów.
4.    Sporządzanie list wynagrodzeń oraz dokonywanie rozliczeń związanych z wynagrodzeniami pracowników Biblioteki.
5.    Naliczanie odpisów i realizacja funduszu socjalnego.
6.    Nadzorowanie prawidłowości obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finansowych.

VII .Do zadań Centrum Kształcenia należy:

-udostępnianie platform e-edukacyjnych
-udostępnianie programów edukacyjnych w postaci biblioteczki multimedialnej
-obsługa użytkowników korzystających z sieci internetowej
-organizacja i przeprowadzanie szkoleń, warsztatów ,kursów specjalistycznych z zakresu obsługi komputerów i Internetu dla klientów placówki
Centrum Kształcenia na odległość { C K } jest działem zlokalizowanym na obszarze wiejskim, pełniącym rolę oświatowo-kulturalną wyposażonym w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu zapewniający korzystającym możliwość kształcenia ustawicznego w formie on-line.


VIII. Do zadań Gminnego Centrum Informacji należy:

Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych wyrabiających wśród absolwentów szkół i bezrobotnych umiejętności aktywnych zachowań na rynku pracy .
Organizacja systemu szkoleń i warsztatów w zakresie poszukiwania pracy , wyboru profilu szkół, umiejętnego pisania i składania pism aplikacyjnych .
Wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych ,prowadzenie punktów konsultacji specjalistów np. radcy prawnego , udostępnianie ofert pracy ,doradztwo zawodowe i konsultacje.

IX. Do zadań Wiejskiego Mini Inkubatora Przedsiębiorczości należy:

Szkolenia i doradztwo ( indywidualne i grupowe ) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, rekrutacje potencjalnych zainteresowanych osób , udostępnianie niezbędnych informacji przy współpracy ze stosownymi instytucjami.

X. Zasady korespondencji

1. Pisma wpływające do Biblioteki oznacza się datą wpływu w rejestrze wpływu dokumentów i zgodnie z dekretacją przekazuje się odpowiedniemu pracownikowi.
2. Sprawa wynikająca z korespondencji podlega zarejestrowaniu we właściwej tematycznie teczce odpowiadającej rzeczowemu wykazowi akt. Odnotowuje się datę wszczęcia postępowania i datę zakończenia.
3. Pisma przeznaczone do wysłania przekazuje się do Dyrektora dokumentując ten fakt w książce nadań pocztowych.
4. Korespondencja wychodząca z Biblioteki podpisywana jest przez Dyrektora lub upoważnionego pracownika.
5. Biblioteka prowadzi obieg dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną biblioteki
6. Biblioteka prowadzi politykę kontroli zarządczej

Plik do pobrania:
  1. regulamin organizacyjny.pdf (2297kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Iwona Cynarzewska (25 października 2005)
Opublikował: Wiesław Szreiber (21 sierpnia 2012, 13:32:08)
Podmiot udostępniający: Biblioteka Lniano

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4139