Informacja o podejmowanych czynnościach

  1. PR_LNIANO_STRATEGIA_VK.pdf (361kB) pdf

Informacja o podejmowanych czynnościach.


                     Wójt Gminy Lniano podaje do wiadomości, że w związku z wyczerpaniem ważności dotychczas obowiązującej Strategii  został sporządzony projekt nowej „Strategii Rozwoju Gminy Lniano” na kolejne lata, na który składają się dwie zasadnicze części: diagnoza stanu gminy oraz wizja, cele i kierunki rozwoju gminy (pliki są do pobrania w zakładce: Aktualizacja Strategii Rozwoju).

                     Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) opracowanie to wymaga sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, którą łącznie z projektem dokumentu zgodnie z art. 53 uzgadnia się z właściwymi organami.

                     W związku z powyższym poproszono RDOŚ i PWIS w Bydgoszczy o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy (pliki do pobrania – pisma kierowane do RDOŚ i PWIS) (1614kB) zip
                    Obie instytucje dokonały uzgodnienia zakresu prognozy i trwają prace nad jej sporządzeniem (pliki do pobrania – odpowiedź RDOŚ i PWIS) (503kB) zip

metryczka


Wytworzył: Hanna Sucharska (13 stycznia 2010)
Opublikował: Daniel Pożoga (13 stycznia 2010, 13:45:41)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (23 kwietnia 2010, 09:53:15)
Zmieniono: poprawiono linki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8154