Obwieszczenia

Obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach„Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji opakowań tektur falistych – GMD Plus, o halę produkcyjno-magazynową wraz z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano

o wydaniu postanowienia o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 marca 2017 r. dot."„Przebudowy drogi powiatowej 1212C Brzemiona - Drzycim”

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (t.jDz.U. z 2016 r., poz. [...]

OBWIESZCZENIE z dnia 24.02.2017 II

OBWIESZCZENIE   o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach       Wójt Gminy Lniano, działając na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie z dnia 24.02.2017

IOŚiR.6220.4.12.2017                                        [...]

Zawiadomienie Wójta Gminy Drzycim

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzoną sprawą wszczętą na wniosek Pana Macieja Wojnowskiego, reprezentującego Biuro [...]

Obwieszczeni z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie: Włączenie północno- zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”.

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016, poz. 23 z późn. zm,), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek z [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LNIANO z dnia 23 stycznia 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z [...]

Obwieszczenia z dnia 17 stycznia 2017 r.

Wójt Gminy Lniano działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 stycznia 2017

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie z dnia 9 listopada 2016

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Obwieszczenie z dnia 16 września 2016

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. [...]

Obwieszczenie z dnia 30 sierpnia 2016

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Wójt Gminy Pruszcz, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2016 r.

o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016, poz. 23) w [...]

Obwieszczenie z dnia 14 lipca 2016

Wójt Gminy Lniano działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 11 lipca 2016r

Na podstawie art. 88s. ust.3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469 z późn.zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2016 r.

INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Lniano, działając na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o: 1.   zamiarze przystąpienia i przystąpieniu do zmiany planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Piaśnickie [...]

Obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2016

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lniano, przebudowa [...]

Obwieszczenie z dnia 9 czerwca 2016

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IOŚiR.6220.1.2016.7 z dnia 09.06.2016 r. dla Gminy Lniano , w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wydanej na [...]

Obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2016

o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, w imieniu której wystąpił Pełnomocnik - Pan [...]

Obwieszczenie z dnia 23.05.2016

o udziale społeczeństwa Wójt Gminy Lniano działając na podstawie art. 33 ust.l, w związku z art. 79 ust.l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 10 § 1, arl. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. 2016, poz. 23), w związku z art. 73 ust. 1, 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie z dnia 28.04.2016

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Lniano działając na podstawie art. 33 ust.l, w związku z art. 79 ust.l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Obwieszczenia z dnia 18.12.2015

Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i [...]

Obwieszczenie z dnia 20.11.2015

"Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wyłożeniu do wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lniano.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LNIANO z dnia 19.08.2015 r.   o wyłożeniu do wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lniano wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu planu gospodarski niskoemisyjnej. [...]

Postanowienie z dnia 3.01.2012 r.

WÓJT GMINY LNIANO                                          [...]

Obwieszczenie z dnia 15.07.2010 r.

Lniano, z dnia 15.07.2010r.    OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 411, 412, 413, 414, 415/14 i 415/12 w miejscowości Błądzim, gmina Lniano. [...]

Obwieszczenie z dnia 2 lipca 2010 r.

Świecie, dnia 02-07-2010 r.AB.I.7330/L.1138/2010O B W I E S Z C Z E N I ES T A R O S T Y Ś W I E C K I E G ONa podstawie art. 11d, ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnychzasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie [...]

Obwieszczenie z dnia 26.04.2010 r.

Lniano, 26.04.2010 r.          WójtGminy LnianoIOŚiR- 7624 – 03/2/10Z A W I A D O M I E N I Eo wszczęciu postępowania  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie z dnia 11 marca 2010

WÓJT GMINY LNIANO                                                                 [...]

Obwieszczenie droga Lniano

        [...]

Obwieszczenie z dnia 22.6.2009

        Wójt [...]

Obwieszczenie z dnia 16.2.2009

Lniano, dnia 18.2.2009 r. OBWIESZCZENIE(tablica ogłoszeń + BIP + sołectwa)        Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o Udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

OGŁOSZENIE Z DNIA 21.01.2009

Lniano, z dnia 21.01.2009 r.       OBWIESZCZENIE       o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie działek nr 250 i 253/2 w miejscowości [...]

OGŁOSZENIE Z DNIA 30.10.2008

WÓJT GMINY LNIANOLniano, dnia 30.10.2008 [...]

OGŁOSZENIE Z DNIA 30.09.2008

WÓJT GMINY LNIANO   Lniano, dnia 30.09.2008 [...]

OGŁOSZENIE Z DNIA 22.09.2008

WÓJT GMINY LNIANO                                             Lniano, dnia 22.09.2008r. [...]

OGŁOSZENIE Z DNIA 7.08.2008

WÓJT GMINY LNIANO Lniano, dnia 07.08.2008 r. 86 – 141 Lniano BDiGP 7624 – 02/09/08 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych [...]

OGŁOSZENIE Z DNIA 16.06.2008

WÓJT GMINY LNIANO Lniano, dnia 16.06.2008 r. 86 – 141 Lniano BDiGP [...]

OGŁOSZENIE Z DNIA 10.06.2008

WÓJT GMINY LNIANO Lniano, dnia 09.06.2008 r. 86 – 141 Lniano BDiGP 7624 – [...]

OGŁOSZENIE Z DNIA 6.05.2008 II

WÓJT GMINY LNIANO Lniano, dnia 05.06.2008 r. 86 – 141 Lniano BDiGP [...]

OGŁOSZENIE Z DNIA 6.05.2008

WÓJT GMINY LNIANO Lniano, dnia 05.06.2008 r. 86 – 141 Lniano BDiGP 7624 – [...]

OGŁOSZENIE Z DNIA 17.04.2008

WÓJT GMINY LNIANO Lniano, dnia 17.04.2008 r. 86 – 141 LnianoBDiGP 7624 – 01/05/08O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia [...]

OGŁOSZENIE Z DNIA 4.04.2008

WÓJT GMINY LNIANO Lniano, dnia 04.04.2008 r. 86 – 141 LnianoBDiGP 7331 – 12/03/08 [...]

Obwieszczenie z dnia 17.12.2007

WÓJT GMINY LNIANO 86 – 141 LnianoU.G.7323 – 01/05/2007OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 193/2 we wsi [...]

Obwieszczenie z dnia 4.9.2007

WÓJT GMINY LNIANO Lniano, dnia 04.09.2007 r. 86 – 141 LnianoBDiGP 7624 – 04/06/2007OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na [...]

Obwieszczenie z dnia 1.6.2007

WÓJT GMINY LNIANO Lniano, dnia 01.06.2007 r. 86 – 141 LnianoBDiGP 7624 – 04/02/2007OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 [...]

Obwieszczenie z dnia 22.03.2007

WÓJT GMINY LNIANO 86 – 141 LnianoU.G.7323 – 01/02/2007OBWIESZCZENIEO PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENUDZIAŁKI NR 193/2 W LNIANIE Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie z dnia 6.10.2006

WÓJT GMINY LNIANO Lniano, dnia 06.10.2006 r.86 – 141 LnianoU.G.7624 – 03/07/2006OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 32 ust. 2 i [...]

Obwieszczenie z dnia 5.10.2006

WÓJT GMINY LNIANO Lniano, dnia 05.10.2006 r. 86 – 141 LnianoU.G.7624 – 02/24/2005OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia [...]

Obwieszczenie z dnia 11.09.2006

WÓJT GMINY LNIANO Lniano, dnia 11.09.2006 r. 86 – 141 Lniano U.G.7624 – 02/18/2005 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LNIANO o terminie [...]

Obwieszczenie z dnia 05.07.2006

WÓJT GMINY LNIANO Lniano, dnia 05.07.2006 r. 86 – 141 Lniano U.G.7624 – 02/10/2005 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie z dnia 16.05.2006

WÓJT GMINY LNIANO Lniano, dnia 16.05.2006 r. 86 – 141 Lniano U.G.7624 – 07/05/2006 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o [...]

Obwieszczenie z dnia 16.03.2006

  WÓJT GMINY LNIANO                                     [...]

OBWIESZCZENIE Z DNIA 12.22.2005

  WÓJT GMINY LNIANO         Lniano, dnia [...]

metryczka