Zarządzenia - 2008


1/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 01/08 z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu okazjonalnego i wysokości stawek odpłatności za wynajem lokali w budynkach komunalnych gminy Lniano.
plik do pobrania (311kB) zip

2/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 02/08 z dnia 13 grudnia 2008 r. w sprawie zbycia autobusu gminnego stanowiącego własność Gminy Lniano.
plik do pobrania (51kB) zip

3/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 03/08 z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacja zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży.
plik do pobrania (1062kB) zip

4/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 04/08 z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy.
plik do pobrania (38kB) zip

5/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 05/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert w związku z otwartym konkursem ofert na wykonywanie zadań publicznych ogłoszonym w dniu 8 stycznia 2008 roku.
plik do pobrania (65kB) zip

6/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 06/08 z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomości komunalnych w Siemkowie gmina Lniano.
plik do pobrania (51kB) zip

7/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 07/08 z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy.
plik do pobrania (34kB) zip

8/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 08/08 z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia dni wolnych oraz wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2008 roku.
plik do pobrania (81kB) zip

9/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 09/08 z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie wyznaczenia administratora systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Lnianie.
plik do pobrania (108kB) zip

10/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 10/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania oględzin miejsca wycinki drzew bez wymaganego zezwolenia.
plik do pobrania (86kB) zip

11/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 11/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zasad zarządzania oprogramowaniem w urzędzie Gminy w Lnianie.
plik do pobrania (381kB) zip

12/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 12/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie upoważnienia do czasowego wykonywania czynności Skarbnika Gminy.
plik do pobrania (47kB) zip

13/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 13/08 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia uzupełnień w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
plik do pobrania (80kB) zip

14/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 14/08 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2007 r.
plik do pobrania cz1 (2048kB) plik
plik do pobrania cz2 (2048kB) plik
plik do pobrania cz3 (1820kB) zip

15/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 15/08 z dnia 26 marca 2008 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r.
plik do pobrania (778kB) zip

16/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 16/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lnianie.
plik do pobrania (276kB) zip

17/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 17/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych a także w sprawach zaliczek oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
plik do pobrania (68kB) zip

18/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 18/08 z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko referenta ds. upowszechnia kultury w Urzędzie Gminy w Lnianie.
plik do pobrania (162kB) zip

19/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 19/08 z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko młodszego księgowego ds. księgowości budżetowej i płac w Urzędzie Gminy w Lnianie.
plik do pobrania (170kB) zip

20/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 20/08 z dnia 12 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Lnianie.
plik do pobrania (122kB) zip

21/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 21/08 z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu w odniesieniu do działki nr 418/7 położonej w Błądzimiu.
plik do pobrania (35kB) zip

22/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 22/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany wymagań jakie powinny spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
plik do pobrania (87kB) zip

23/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 23/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr /08 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacja zadań gminy w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci młodzieży.
plik do pobrania (1065kB) zip

24/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 24/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert w związku z otwartym konkursem ofert nr 2/08 na wykonywanie zadań publicznych gminy ogłoszonym w dniu 28 kwietnia 2008 r.
plik do pobrania (66kB) zip

25/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 25/08 z dnia 2008 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
plik do pobrania (26kB) zip

26/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 26/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia dni wolnych od pracy oraz wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2008 r.
plik do pobrania (41kB) zip

27/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 27/08 z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa, drogownictwa i gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy w Lnianie.
plik do pobrania (155kB) zip

28/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 28/08 z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko referenta ds. upowszechnia kultury w Urzędzie Gminy w Lnianie.
plik do pobrania (160kB) zip

29/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 29/08 z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Lniano.
plik do pobrania (54kB) zip

30/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 30/08 z dnia 16 maja 2008 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.
plik do pobrania (499kB) zip

31/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 31/08 z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy.
plik do pobrania (32kB) zip

32/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 32/08 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. Upowszechniania kultury w Urzędzie Gminy w Lnianie.
plik do pobrania (162kB) zip

33/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 33/08 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
plik do pobrania (159kB) zip

34/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 34/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie powołania Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lnianie.
plik do pobrania (114kB) zip

35/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 35/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadań związanych ze sportem kwalifikowanym na terenie gminy Lniano oraz ustalenia wzoru oferty konkursowej.
plik do pobrania (265kB) zip

36/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 36/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert w związku z konkursem na realizację zadań w zakresie sportu kwalifikowanego na terenie gminy Lniano w 2008 roku.
plik do pobrania (100kB) zip

37/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 37/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji ds. Kontroli sposobu usuwania nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Lniano.
plik do pobrania (91kB) zip

38/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 38/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy.
plik do pobrania (74kB) zip

39/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 39/08 z dnia 1 lipca 2008 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.
plik do pobrania (270kB) zip

40/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 40/08 z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lnianie.
plik do pobrania (56kB) zip

41/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 41/08 z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siemkowie.
plik do pobrania (52kB) zip

42/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 42/08 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania Komisji przetargowej na dzierżawę lokalu użytkowego w Lnianie oraz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Lniano.
plik do pobrania (63kB) zip

43/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 43/08 z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokup[u w odniesieniu do działki nr 503 położonej w Lnianie.
plik do pobrania (32kB) zip  

44/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 44/08 z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Lniano.
plik do pobrania (54kB) zip

45/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 45/08 z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie udzielenia poręczenia.
plik do pobrania (65kB) zip

46/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 46/08 z dnia 17 sierpnia 2008 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2009.
plik do pobrania (84kB) zip

47/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 47/08 z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2008 roku.
plik do pobrania cz1 (2048kB) plik
plik do pobrania cz2 (2048kB) plik
plik do pobrania cz3 (410kB) zip

48/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 48/08 z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie.
plik do pobrania (207kB) zip

49/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 49/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup pojazdu typu „Bus” przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych.
plik do pobrania (148kB) zip

50/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 50/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz terminie jego składania.
plik do pobrania (160kB) zip

51/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 51/08 z dnia 1 września 2008 roku w sprawie wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
plik do pobrania (35kB) zip

52/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 52/08 z dnia 1 września 2008 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu w odniesieniu do działki Nr 473 położonej w Lnianie.
plik do pobrania (35kB) zip

53/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 53/08 z dnia 1 września 2008 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy na rok 2009.
plik do pobrania (127kB) zip

54/2008 
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 54/08 z dnia 1 września 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji ds. Kontroli sposobu usuwania nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Lniano.
plik do pobrania (83kB) zip

55/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 55/08 z dnia 2 września 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
plik do pobrania (154kB) zip

56/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 56/08 z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lnianie.
plik do pobrania (100kB) zip

57/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 57/08 z dnia 12 września 2008 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Lnianie.
plik do pobrania (172kB) zip

58/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 58/08 z dnia 15 września 2008 roku zmieniające uchwalę w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.
plik do pobrania (593kB) zip

59/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 59/08 z dnia 15 września
2008 roku w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia nazw urzędowych części miejscowości wchodzących w skład następujących wsi: Błądzim, Jeziorki, Lubodzież, Mszano, Ostrowite, Wętfie i Zalesie Szlacheckie.
plik do pobrania (196kB) zip

60/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 60/08 z dnia 22 września 2008 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ni powołania komisji przetargowej na dzierżawę lokalu użytkowego w Błądzimiu.
plik do pobrania (50kB) zip

61/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 61/08 z dnia 22 września 2008 roku w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej dla indywidualnych odbiorców ciepła w budynkach komunalnych.
plik do pobrania (116kB) zip

62/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 62/08 z dnia 1 października 2008 roku w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
plik do pobrania (86kB) zip

63/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 63/08 z dnia 1 października 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lnianie.
plik do pobrania (261kB) zip

64/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 64/08 z dnia 1 października 2008 roku w sprawie upoważnień do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
plik do pobrania (100kB) zip

65/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 65/08 z dnia 6 października 2008 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.
plik do pobrania (295kB) zip

66/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 66/08 z dnia 13 października 2008 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Lniano za rok 2008.
plik do pobrania (121kB) zip

67/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 67/08 z dnia 15 października 2008 roku w sprawie powołania komisji w celu dokonania odbioru robót budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez inwestorów indywidualnych.
plik do pobrania (31kB) zip

68/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 68/08 z dnia 20 października 2008 roku w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w miejscowościach Siemkowo i Jeziorki Gmina Lniano.
plik do pobrania (57kB) zip

69/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 69/08 z dnia 20 października 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia  dotyczącego ustalenia dni wolnych od pracy oraz wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2008 roku.
plik do pobrania (56kB) zip

70/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 70/08 z dnia 22 października 2008 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Lniano.
plik do pobrania (57kB) zip

71/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 71/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2009 rok.
plik do pobrania cz1 (2048kB) plik
plik do pobrania cz2 (2048kB) plik
plik do pobrania cz3 (819kB) zip

72/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 72/08 z dnia 14 listopada 2008 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.
plik do pobrania (901kB) zip

73/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 73/08 z dnia 4 grudnia 2008 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.
plik do pobrania (390kB) zip

74/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 74/08 z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.
plik do pobrania (268kB) zip

75/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 75/08 z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lniano.
plik do pobrania (37kB) zip

76/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 76/08 z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego.
plik do pobrania (150kB) zip

77/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 77/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości dodatku wiejskiego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
plik do pobrania (77kB) zip

78/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 78/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zwrotu kosztów za okulary korygujące wzrok w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, przysługujących pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi.
plik do pobrania (65kB) zip

79/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 79/08 z dnia 18 grudnia  2008 roku w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomość komunalnej położonej w miejscowości Lubodzież Gmina Lniano.
plik do pobrania (53kB) zip

80/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 80/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.
plik do pobrania (567kB) zip

81/2008
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano Nr 81/08 z dnia 29 grudnia  2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 69/07 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad polityki rachunkowości.
plik do pobrania (61kB) zip

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lniano (7 stycznia 2008)
Opublikował: Daniel Pożoga (29 stycznia 2008, 10:11:08)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (12 stycznia 2009, 14:58:29)
Zmieniono: dodano zarządzanie nr: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 i 81

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6494