Ogłoszenie o XXXVI sesji Rady Gminy Lniano w dniu 13 grudnia 2021 r.


                                                                                                                                                    Lniano,2021-11-30
Ogłoszenie
W dniu 13 grudnia 2021 r. o godz.12:00  w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Lniano
Porządek obrad.
1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Zapoznanie z  porządkiem sesji.
3.       Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV sesji.
4.       Projekt budżetu Gminy Lniano na 2022 rok:
a)       wprowadzenie,
b)      uchwała Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2022 rok oraz uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2022 rok,
c) opinie komisji stałych,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2021 rok.                                                                                                                                                                                                                                                     
5.       Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lniano:
a)       wprowadzenie,
b)       uchwała Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano,
c)       opinie komisji stałych,
d)       dyskusja,
e)       podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano.
6.       Podjęcie uchwał w sprawie:
a)       zmian w budżecie Gminy  Lniano na 2021 rok,
b)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano,
c)       zmiany wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Lniano,
d)     ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
e)  „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok”,
f) „ Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lniano na 2022 rok”,      
g)   przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lniano w 2022 roku”,
h) przyjęcia rocznego programu współpracy organów Gminy Lniano z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,
i)   zniesienia formy ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej 1211 C Tleń – Lniano,
j)    wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lniano działek o numerach 365/9 i 365/19 arkusz mapy 2 obręb ewidencyjny Lniano stanowiących własność osób fizycznych,
k)  niewyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lniano działek o numerach 577/1, 577/5, 577/6 w Błądzimiu stanowiących własność osoby fizycznej,
l)  niewyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lniano działek o numerach 201/6, 201/9, 201/12, 201/13 w Błądzimiu stanowiących własność osoby fizycznej,
m)   niewyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lniano działek o numerach 1/24 (ark. 5), 24/34, 24/41, 24/45, 24/46, 24/53 obręb ewidencyjny Ostrowite stanowiących własność osób fizycznych.
n) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lniano na 2022 rok,
o) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lniano na 2022rok.
7. Informacja wójta o działalności w okresie między sesjami.
8.Wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.
 
Ze względu na stan epidemii COVID-19 w sesji będą uczestniczyć wyłącznie radni, wójt, sekretarz, skarbnik obsługa techniczna. Transmisja sesji będzie dostępna on-line na stronie  www.bip.lniano.pl.
 
 

metryczka


Wytworzył: Mariola Zdziarska (30 listopada 2021)
Opublikował: Mariola Zdziarska (30 listopada 2021, 10:35:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85