Ogłoszenie o XXVII sesji Rady Gminy Lniano w dniu 1 marca 2021 roku.


                                                                                                               Lniano,2021-02-23
 
Ogłoszenie
W dniu 1 marca 2021  o godz.12. w sali narad Urzędu Gminy Lniano odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Lniano.
Porządek XXVII sesji Rady Gminy Lniano obejmuje.
1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Zapoznanie z porządkiem.
3.       Przyjęcie protokołów z XXIV, XXV, XXVI sesji.
4.       Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Lniano na 2020 rok”:
a)       wprowadzenie,
b)       dyskusja,
c)       podjęcie uchwały.
5.       Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii  w Gminie Lniano na  2020 rok”:
a)       wprowadzenie,
b)       dyskusja,
c)       podjęcie chwały.
6.       Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę – podjęcie uchwały.
7.       Sprawozdanie z działalności komisji stałych w 2020 roku – podjęcie uchwały.
8.       Podjęcie uchwał w sprawie:
a)       zmian w budżecie Gminy Lniano na 2021 rok,
b)       udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego,
c)       udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania związane z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
d)       niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2022 rok,
e)       przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2020 rok,
f)        uchwalenia programu w zakresie wspierania rodziny pieczy zastępczej na lata 2021-2023,
g)       uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Lniano na lata 2021-2023.
9.       Informacja komisji skarg, wniosków i petycji w sprawie wniosku radnego p. P. Felczykowskiego w sprawie przekształcenia działki nr 144/2 w miejscowości Błądzim, która stanowi odcinek utwardzonej kostką brukową drogi ulicy Lipowej w Błądzimiu w drogę gminną  – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku,
10.    Informacja komisji skarg, wniosków i petycji w sprawie wniosku mieszkańca wsi Siemkowo w sprawie nadania statusu drogi działkom 90/1 i 93 w miejscowości Siemkowo – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku,
11.    Informacja komisji skarg, wniosków i petycji w sprawie wniosku OSP  Siemkowo w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 12000 zł na zakup motopompy – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
12.    Informacja wójta o działalności w okresie między sesjami Rady.
13.    Wolne wnioski.
14.    Zakończenie sesji.
Ze względu na stan epidemii w sesji będą uczestniczyć wyłącznie radni, wójt, sekretarz, skarbnik obsługa techniczna. Obrady będą dostępne on-line

metryczka


Wytworzył: Mariola Zdziarska (23 lutego 2021)
Opublikował: Mariola Zdziarska (23 lutego 2021, 12:10:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 38