OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie do pobrania (108kB) pdf


Treść


Lniano, 22.01.2021 r. 
IOŚiR.6220.2.3.2020
 
OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
  
             Wójt Gminy Lniano, działając na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej w skrócie ustawą Kpa oraz art. 73 ust.1  i  74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.),
 
zawiadamia 
strony postępowania, 
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora New Energy Investments
Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków z dnia 11.12.2020 r., (wpływ do Urzędu Gminy w Lnianie: 18.12.2020 r.), uzupełniony w dniu 19.01.2021 r., złożony przez Panią Paulinę Czajka – Pełnomocnika New Energy Investments Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ew. 37, obręb ewidencyjny Wętfie, położonej w gminie Lniano”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach dołączonych do wniosku.
 
   Dodatkowo informuję o wystąpieniu z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu i Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Chojnicach.
   Na podstawie art. 10 §1 Kpa  informuję, że wszystkim stronom tego postępowania zapewnia się czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Lniano,
ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano, pokój nr 3,  w godzinach 700-1500, w dniach pracy Urzędu Gminy.
Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Lniano, tablicy ogłoszeń sołectwa Wętfie, a także na stronie internetowej – www.bip.lniano.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lniano.
 
Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia: 22 stycznia 2021 r.
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. Pełnomocnik wnioskodawcy.
3. BIP Gminy Lniano
4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Lnianie.
5. Tablica ogłoszeń sołectwa Wętfie.
6. a/a.

metryczka


Wytworzył: wójt Gminy Lniano (22 stycznia 2021)
Opublikował: Paweł Nowicki (22 stycznia 2021, 09:47:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52